Mottakskontroller og klekkeresultater på lakserogn

Nr. 1 / Januar 2009

Last ned PDF  Rogninfologo

 

 

I tidsrommet uke 46, 2008 til uke 4, 2009 har vi utført 37 mottakskontroller ved levering av lakserogn til kunder i Norge. Dette representerer kontroll av 77 % av totalt 94,8 millioner rogn levert så langt.

Bilde-4-2009Den oppgitte andelen med ukurrant rogn fra rognleverandørene var gjennomsnittlig på 1,74 %. Dette samsvarte godt med resultatene fra mottakskontrollene som var på 1,79 %. Fordelingen av ukurrant rogn bestod av 1,45 % småøyerogn, 0,18 % ubefruktet rogn, 0,02 % død rogn og 0,14 % annet avvik. I de fleste leveransene har overmålet på 5 % kompensert for mengden ukurrant rogn.

Til nå har vi fått tilbakemeldinger på klekkeresultater fra 31 leveranser som viste en gjennomsnittlig klekkesuksess på 95,2 %. Inkludert i dette tallet har vi fått rapporter om 6 leveranser med manglende klekking av tilsynelatende frisk rogn på gjennomsnittlig 8,1 % av innlagt rognmengde. Dette er tall som er registrert innenfor en klekkeperiode på 1 uke. Vi undersøker nærmere hva som kan være årsaken til dette.

Mange har gjennomført startfòring på yngelen, og denne har vært vellykket. Vi har ikke fått melding om IPN i de første 4 ukene etter startfòring.

Lav rognproduksjon av regnbueørret

Markedet for regnbueørretrogn gikk betydelig ned fra 2007 til 2008 både i Norge og Chile. I 2009 er markedet fortsatt på et lavt nivå, og er på ca. 30 millioner rognkorn i Norge. Vi har tilpasset våre stamfiskbestander til dette nivået, bl.a. ved ikke å landsette stamfisk hos Svanøy Havbruk. Produksjonen av regnbueørretrogn har til nå vært mindre enn tidligere planlagt. Som følge av BKD på laksen hos Aqua Gen Hemne i oktober 2008, bestemte vi at ingen fisk fra denne lokaliteten skulle benyttes i rognproduksjonen denne sesongen. Etter en risikovurdering inkluderte dette også regnbueørreten. All rogn blir nå levert av Aqua Gen Tingvoll. For å kunne dekke behovet av rogn til våren 2009, tar vi nå i bruk neste års stamfiskbestand på Tingvoll.

Dette er stamfisk som vi setter på ferskvann et år tidligere enn normalt. Erfaringsmessig vil vi finne en viss andel av kjønnsmodne fisk på dette stadiet. Vi benytter imidlertid bare tidlig kjønnsmodne hunnfisk, mens hannfisken er fra årets bestand. På denne måten prøver vi å halvere en mulig risiko for økt tidlig kjønnsmodning på avkommet. Vi har diskutert denne løsningen med kundene, og fått aksept for å gjennomføre dette tiltaket for denne sesongen.

Forlengelse av sesongen for regnbueørret

Oppdretterne har nå mulighet for å legge inn både tidlig- og sein regnbueørretrogn i en periode på fem måneder fra januar til mai. Tidligrogna (januar) vil gi en kort produksjonstid ved at denne fisken kan sjøsettes som tidlig 0-åring. Seinrogna (mai) gir sjøsetting av 1-åring. Kapasiteten i anlegget kan dermed utnyttes bedre ved at en større andel av fisken kan sjøsettes som 1-åring om våren. Dette fører igjen til et jevnere uttak av slaktefisk.