QTL-rogn løser oppdrettsnæringens IPN-problemer

Lakseyngel-250x250Høsten 2009 lanserte Aqua Gen lakserogn fra stamfisk som var utvalgt basert på bruk av en genmarkør for IPN-resistens. Nærmere 50 millioner av denne rogntypen, kaldt QTL-rogn ble levert til norske kunder i løpet av rognsesongen 2009/2010. Resultater fra labforsøk og tilbakemeldinger fra oppretterne viser at lakseyngelen så langt er svært godt beskyttet mot IPN.

Dokumentasjon av QTL-rogn under feltforhold
Flere av anleggene som har satset tungt på QTL-rogn er anlegg som tidligere har erfart til dels alvorlige IPN-problemer. Derfor er det interessant å sammenligne resultatene fra årets leveranser av QTL-rogn med tidligere års erfaringer med IPN i de samme anleggene.

Så langt er det samlet inn data frem til og med juni 2010, men allerede nå er resultatene svært lovende for QTL-rogna. Hvis en ser spesielt på anlegg som tidligere har hatt store IPN-problemer, var det til og med juni 2009 registrert 6 IPN-utbrudd på yngelen. For de samme anleggene i 2010 var det ingen IPN-utbrudd i tilsvarende periode.

Dokumentasjon av QTL-rogn fra labforsøk
For å teste QTL-rogna som ble levert til oppdretterne i sesongen 2009/2010, ble det kjørt et smitteforsøk med IPN ved Havbruksstasjonen i Tromsø i regi av Nofima Marin. Her ble ulike grupper av startfôringsyngel undersøkt; Aqua Gen® Atlantic R x E QTL (selektert med genmarkøren) og Aqua Gen ® Atlantic R x E (ikke selektert med genmarkøren). I tillegg inngikk to eksperimentelle kontrollgrupper med henholdsvis IPN-sterk og IPN-svak fisk, samt en usmittet fiskegruppe.

Til tross for at fisken i R x E QTL-gruppen ble utsatt for store mengder IPN-virus, var dødeligheten på nivå med den usmittede kontrollfisken. Dette viser at en oppnår svært god IPN-resistens kun ved å selektere for genmarkøren; uten å gå veien om smitteforsøk. Frekvensen av det gode IPN-markørgenet ble bestemt for hver gruppe ved genotyping, og samlet sett viser forsøket en nærmest lineær sammenheng mellom samlet frekvens av det gode IPN-markørgenet i populasjonen og overlevelse etter smitte.

IPN-beskyttelse fra første dag
Seleksjon for IPN-resistens ved hjelp av genmarkører gir en beskyttelse mot IPN som er sammenlignbar med effekten av vaksiner, men som har flere iboende tilleggsverdier. Fisken vil være beskyttet mot IPN fra klekking til slakting, samtidig som det ikke behøves noen ressurskrevende prosedyrer underveis i produksjonen for å opprettholde en høy grad av beskyttelse.

Den nye tilnærmingen for bedret fiskehelse gir åpenbare fordeler for mange oppdrettere. Aqua Gen ser på dette som starten på en ny æra i avlsarbeidet, og en ny og bedre hverdag for oppdrettere som har slitt med IPN på fisken.

 

Ufyllende dokumentasjonen om QTL-rogn og avlsteknologien finner du her:

«Avl løser oppdrettsnæringens IPN-problemer», Norsk Fiskeoppdrett nr. 7, 2010.

«Gentest finner friske fiskeforeldre», Nytt fra Havbruk nr. 2, 2010.

«QTL-rogn – dokumentert IPN-beskyttelse fra første dag», Aqua Gens Kunnskapsbrev nr. 1 / 2010.

«Først i verden på gentestet lakserogn», Aqua Gens Kunnskapsbrev nr. 2 / 2009.

Bruk av genmarkører markerer starten på en ny æra i avlsarbeidet, Norsk Fiskeoppdrett nr. 6, 2009.