QTL-rogn – dokumentert IPN-beskyttelse fra første dag

Nr. 1 / 2010

Last ned som PDF Kunnskapsbrevlogo

 

pic1_NO

Høsten 2009 lanserte Aqua Gen lakserogn selektert ved hjelp av en genmarkør for økt IPN-resistens. I løpet av rognsesongen 2009/2010 ble det levert nærmere 50 millioner av denne rogntypen. Resultater fra kontrollerte labforsøk og tilbakemeldinger fra oppdretterne viser at lakseyngelen presterer i tråd med forventningene og så langt gir en meget høy beskyttelse mot IPN.

Robust eller Effektiv – med eller uten QTL?

Aqua Gens avlsarbeid er bygget omkring en avlskjerne, som er basis for produksjon av to ulike stamfiskgrupper (elitefisk), kalt Robust og Effektiv. Robust elitefisk stammer fra familier i avlskjernen som har høy overlevelse i ulike smittetester, deriblant IPN. Effektiv elitefisk stammer fra familier i avlskjernen som scorer høyt på tilvekst og slaktekvalitet.

Når Aqua Gen produserer rogn til kundene fra elitefisk, har det tradisjonelt vært tre alternative produkter av lakserogn å velge mellom. Aqua Gen® Atlantic ExR er en kryssing av stamfisk fra Effektiv- og Robustgruppen, noe som gir en lik vekting mellom effektive og robuste egenskaper hos avkommet. En kryssing mellom to Effektiv-foreldre (ExE) vil gi en overvekt av effektive egenskaper, mens en kryssing mellom Robust-foreldre (RxR) vil gi en overvekt av robuste egenskaper hos avkommet.

Avl for å fremme bedre robustegenskaper hos laksen har lenge vært et satsningsområde for Aqua Gen, og resistens mot virussykdommen IPN har vært en sentral del av denne satsningen siden 1997. I 2007 kom et gjennombrudd ved at forskere i Aqua Gen, Nofima Marin og CIGENE (Ås) identifiserte en QTL (Quantitative Trait Locus) som forklarer hele 80 % av den genetiske variasjonen i resistens mot IPN hos laksen. En QTL er et område på genomet som er med på å styre en bestemt egenskap, og ved hjelp av genmarkører er det mulig å holde orden på nedarvingen til denne QTL’en og derved også den egenskapen den styrer.

Det finnes to utgaver av det aktuelle genet; Q for resistent og q for mottakelig, og motstandsdyktigheten mot IPN i en fiskegruppe bestemmes i stor grad av den totale andelen av den gode varianten Q i populasjonen.

I rognsesongen 2009/2010 lanserte Aqua Gen to nye produkter basert på bruk av gentest for økt IPN-resistens direkte på foreldrene til salgsrogna. I produktet ExEQTL kombineres gode vekst- og slaktekvalitetsegenskaper med IPN-QTL. I det andre produktet, RxEQTL, er robustegenskapene til foreldrefisken vektlagt i større grad sammenmed bruk av IPN-QTL.

God respons fra markedet

Seleksjon for IPN-resistens ved hjelp av genmarkører gir en beskyttelse mot IPN som er sammenlignbar med effekten av
vaksiner. Gjennom resultater fra tidligere smittetester på yngel kan vi estimere relativ prosent overlevelse (RPS) for de ulike produktene, og Aqua Gens nye produkter vil etter disse beregningene kunne ha RPS-verdier på mellom 60 og 80 %. Sammenlignet med vaksinering har QTL-rogna flere iboende tilleggsverdier. Fisken vil være beskyttet mot IPN fra første dag, samtidig som det ikke behøves noen ressurskrevende prosedyrer underveis i produksjonen for å opprettholde en høy grad av beskyttelse.

Etter mange år med forskning og utvikling som har gitt god dokumentasjon på sammenhengen mellom genmarkør og IPN-resistens, ble den nye produktserien lansert høsten 2009. Aqua Gen opplevde svært god respons fra oppdrettere på de nye produktene, og nærmere 50 millioner QTL-rogn som tilvarer ca. 14 % av det totale årlige rognmarkedet i Norge ble levert. For å bygge opp ytterligere dokumentasjon omkring de nye produktene er det igangsatt et omfattende oppfølgingsprosjekt, hvor IPN-beskyttelsen testes ut både under storskala industrielle feltbetingelser samt under kontrollerte laboratoriebetingelser.

Dokumentasjon av QTL-rogn i smitteforsøk

Våren 2010 ble det kjørt et smitteforsøk ved Havbruksstasjonen i Tromsø i regi av Nofima Marin. Her ble ulike grupper startfôringsyngel utsatt for IPN-virus gjennom badsmitte. To ulike grupper salgsrogn ble undersøkt; RxEQTL og RxE. Disse forsøksgruppene var representert med to paralleller hver, og stammet fra tilfeldig valgte rognpartier som gikk ut til kunder. I tillegg ble det laget to eksperimentelle kontrollgrupper med henholdsvis IPN-sterk og IPN-svak fisk. Disse kontrollgruppene var selektert på bakgrunn av IPN-avlsverdi beregnet med basis i tidligere smittetester sammen med bruk av genmarkør. I tillegg til en parallell hver med IPN-sterk og IPN-svak fisk inngikk en usmittet fiskegruppe.

Figur 1 viser overlevelse i de ulike gruppene etter IPN-smitten. Til tross for at fisken i RxEQTL-gruppen ble utsatt for store mengder IPN-virus, var dødeligheten på nivå med den uinfiserte kontrollfisken. Resultater fra dette forsøket viser også at det er betydelig færre smittebærere ved forsøksslutt i gruppen av RxEQTLfisk sammenlignet med RxE-gruppen. Vedvarende smittebærere er trolig den største smittekilden for IPN-virus, og færre smittebærere vil gi en reduksjon i det totale smittepresset i settefiskanlegg som mottar QTL-rogn.

Dokumentasjon av QTL-rogn under feltforhold

Figur 1. Resultater fra IPN-smitteforsøk med yngel av ulike rogntyper. To paralleller hver med salgsrogn var selektert med (RxEQTL) eller uten bruk av genmarkør (RxE). I tillegg inngikk et kar hver av IPN-sterk og IPN-svak fisk, samt et kar med usmittet fisk. Hvert kar inneholdt 200 startfôringsyngel som veide omkring 0,2 gram ved forsøksstart.

Figur 1. Resultater fra IPN-smitteforsøk med yngel av ulike rogntyper. To paralleller hver
med salgsrogn var selektert med (RxEQTL) eller uten bruk av genmarkør (RxE). I tillegg
inngikk et kar hver av IPN-sterk og IPN-svak fisk, samt et kar med usmittet fisk. Hvert kar
inneholdt 200 startfôringsyngel som veide omkring 0,2 gram ved forsøksstart.

I løpet av 2010 samt i det meste av 2011 vil Aqua Gen samle inn så mye informasjon som mulig omkring prestasjonene til QTL-rogna som ble levert i 2009/2010-sesongen. Alle kunder som har mottatt QTL-rogn er invitert til å delta. Undersøkelse av resistens mot IPN er prosjektets hovedmål, og det er planlagt fire målepunkter for statusrapportering. Prosjektperioden vil løpe frem til 90 dager etter smoltutsett, men det er også aktuelt å følge enkelte grupper helt frem til slaktetidspunktet. For hver milepæl vil hovedspørsmålet være om det har forekommet IPN-utbrudd eller ikke, men data omkring tilvekst og dødelighet som følge av andre sykdommer enn IPN vil også bli registrert.

Flere av anleggene som har satset tungt på QTL-rogn er anlegg som tidligere har erfart til dels alvorlige IPN-problemer. Derfor er det interessant å sammenligne resultatene fra årets leveranser av QTLrogn med tidligere års erfaringer med IPN i de samme anleggene. Så langt har vi fått inn data frem til juli 2010, men allerede nå er resultatene svært lovende for QTL-rogna (Figur 2). Hvis en ser spesielt på anlegg som tidligere har hatt store IPN-problemer, var det i juli 2009 allerede registrert syv IPNutbrudd. Fasiten for de samme anleggene i 2010 er ingen IPN-utbrudd på yngel av QTL-rogn ved utgangen av juli.

En ny tidsregning for oppdrettsnæringen

Figur 2. Resultater fra feltundersøkelse av QTL-rogn i settefiskanlegg som tidligere har erfart til dels store tap på grunn av IPN. Figuren viser akkumulert antall IPN-utbrudd for disse anleggene i 2010 sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. Tallene fra 2010 omfatter 38,6 millioner QTL-rogn fordelt på 22 rognleveranser i 15 settefiskanlegg.

Figur 2. Resultater fra feltundersøkelse av QTL-rogn i settefiskanlegg som tidligere har
erfart til dels store tap på grunn av IPN. Figuren viser akkumulert antall IPN-utbrudd for
disse anleggene i 2010 sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. Tallene fra 2010
omfatter 38,6 millioner QTL-rogn fordelt på 22 rognleveranser i 15 settefiskanlegg.

Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) var den første virussykdommen lakseoppdrettere fikk stifte bekjentskap med, og forårsaker fremdeles store tap for laksenæringen, både i settefiskanlegg og på nylig sjøsatt smolt. Nå ser det ut til at moderne avlsteknologi blir løsningen på oppdrettsnæringens IPN-problemer. Bruk av spesialselektert lakserogn vil i årene som kommer gi betydelige gevinster for den enkelte oppdretter i form av reduserte tap. Etter hvert vil en også forvente å se en nedgang i antall IPNutbrudd på den nasjonale sykdomsstatistikken. Aqua Gen ser på dette som starten på en ny æra i avlsarbeidet, og en ny og bedre hverdag for oppdrettere som har slitt med IPN på fisken.