IPN- og PD-resistens -Feltundersøkelse av QTL-basert seleksjon

QTL-rogn2-250x145En pågående feltundersøkelse i oppdrettsanlegg over hele landet har fremskaffet dokumentasjon på at fisk fra Aqua Gens QTL-rogn, QTL-innOva™, gir høy grad av resistens mot IPN under feltbetingelser. I tillegg tyder resultatene så langt på at fisk fra QTL-rogn også utviser økt sydomsmotstand mot PD. Frem til 9 måneder etter sjøsetting av høstsmolt 2010, er antall viruspåvisninger og sykdomsutbrudd forårsaket av IPN og PD sterkt redusert sammenlignet med kontrollgrupper og tidligere feltdata.

 

Ferskvannsfase

Status settefisk, for rogn levert sesongen 2009/2010

Første generasjon med fisk av QTL-rogn er nå i ferd med å avslutte ferskvannsfasen, og er satt i sjø som S-0 høst 2010 og S-1 vår 2011. Til sammen 46 millioner QTL-rogn og 23 millioner standard rogn fordelt på 25 settefiskanlegg har blitt fulgt opp gjennom ferskvannsfasen frem til utsett.

Status pr. 1 mai 2011 er at hittil er det registrert én IPN-påvisning med lav dødelighet på QTL-fisk (totalt 0,2% i de karene hvor IPN ble påvist) og seks IPN-påvisninger/utbrudd med dødelighet fra 0,5% til 5,2% på standard fisk.

Andel anlegg med IPN-påvisning hos de som valgte QTL-materiale har gått ned fra 47% (7 av 15 anlegg) i 2009 til knappe 7% (1 av 15 anlegg) i 2010. Mens for de som valgte standard rogn, observeres en svak økning sammenlignet med foregående sesong, med 36% (5 av 14 anlegg) i 2009 og 43% (6 av 14 anlegg) i 2010 (se figur 1).

IPN-ferskvannsfase2

Figur 1. Resultater fra feltundersøkelse av QTL-rogn i settefiskanlegg som tidligere har erfart tap grunnet IPN. Figuren viser akkumulert antall IPN-påvisninger/utbrudd ved disse anleggene i 2009 (uten QTL-rogn) sammenlignet med 2010 for anlegg som fikk henholdsvis QTL-rogn (n=15) og standard rogn (n=14) sesongen 2009/2010.

 

Sjøvannsfase

Status IPN, 0-åring 2010

De første fiskegruppene fra dette materialet ble sjøsatt i august 2010. Feltundersøkelsen omfatter totalt 9,8 millioner QTL-smolt og 6,1 millioner standard smolt som ble satt ut høsten 2010 på henholdsvis 16 og 15 sjølokaliteter. Av disse har vi fått rapportert dødelighetstall ved 15 lokaliteter (8,3 millioner smolt) som har mottatt QTL-smolt og 7 lokaliteter som har mottatt standard smolt (2,3 millioner smolt).

Utgang målt 90 dager etter utsett viser en gjennomsnittlig utgang på 1,1% for QTL-smolt (variasjon fra 0,6% til 3,0%) og 6,2% for standard smolt (variasjon fra 0,2% til 32,9%). En av lokalitetene som mottok standard smolt fikk et kraftig IPN-utbrudd 5 uker etter utsett. Samlet utgang under utbruddet var på 32,9%. Til nå er det ikke rapportert om IPN på QTL-0-åring (se tabell 1).

Tabell 1. Resultater fra feltundersøkelse av QTL-smolt satt ut høsten 2010. Tabellen viser antall QTL-smolt og standard smolt satt ut, antall lokaliteter fisken er satt ut på, gjennomsnittlig utgang 90 dager etter utsett og om det er påvist IPN på fisken.

IPN-tabell

Status PD, 0-åring 2010

Tidligere resultat fra felt (2007) sammen med smittetest utført i laboratoriet (2010) har vist at det er en positiv sammenheng mellom motstandsdyktighet mot IPN og PD på Aqua Gens materiale. Dette indikerer at fisk av QTL-materiale også er sterkere mot PD sammenlignet med fisk av standard materiale. Med bakgrunn i dette har vi gjennom feltundersøkelsen også fulgt QTL fisk utsatt høst 2010 i områder med høyt smittepress for PD.

Normalt sett er vinduet for PD-påvisning på høstutsatt fisk om våren fra april til juni/juli påfølgende sommer. Ut fra dette skal de fleste av høstutsettene som er inkludert i vår PD undersøkelse nå være inne i siste del av smittevinduet.

Høsten 2010 ble det satt ut i overkant av 2,4 millioner QTL-smolt og knappe 1 million standard smolt, fordelt på henholdsvis 7 og 3 lokaliteter i områder hvor PD tradisjonelt er et problem.

Resultatene så lang viser at det for QTL-smolt, satt ut sist høst ikke er påvist PD ved noen av lokalitetene. Ved foregående høstutsett (høst 2008) var fisk på 3 av disse 7 lokalitetene affiser av PD, med tildels høy dødelighet (utgang i enkeltgrupper opp mot 30%).

Tilsvarende ble det påvist PD ved 1 av 3 lokaliteter som har fått standard smolt høsten 2010. Ved foregående høstusett (høst 2008) ble det påvist PD ved 2 av disse 3 lokalitetene (se tabell 2).

Dette er lovende resultater, og vi ser med spenning frem til de første resultatene fra QTL-IPN/PD fra årets rogninnlegg. da dette er et produkt som ytterligere er spisset med hensyn på robusthet mot PD.

Tabell 2. Resultater fra feltundersøkelse av QTL-smolt satt ut høsten 2010, på lokaliteter som ligger i områder med tidligere PD-påvisninger. Tabellen viser antall QTL-smolt og standard smolt, antall lokaliteter, om det er påvist PD våren 2011 og om det ble påvist PD ved samme lokalitet på foregående høstutsett (høst 2008).

PD-tabell

 

Videre oppfølging

I løpet av ettersommeren vil vi få oppdaterte data fra årets vårutsett, samt at vi vil ha et bredt tallmateriale for 2010/2011 generasjonen i settefiskanleggene. Resultat fra videre oppfølging vil bli presentert under årets Aqua Nor i Trondheim 16.-19. august.

Mer informasjon om Aqua Gens produkter finner du her