Høy forskningsprofil og betydelig innovasjonsevne

EW10480-0159-250x250Aqua Gen har fått forlenget sin forskningskonsesjon med 10 år. I vurderingen av søknaden ble det nevnt at Aqua Gen ansees for å ha en betydelig innovasjonsevne, som bidrar til å drive næringen fremover.

Fiskeridirektoratets Faglige Råd for Forskningstillatelser (Rådet) uttalte i sin behandling av søknaden:

«Rådet anser Aqua Gen AS for å være en forskningsinstitusjon på universitets-/høyskolenivå innen fagområdet avl og genetikk.

Rådet anerkjenner Aqua Gen for sin høye forskningsprofil, både nasjonalt og internasjonalt, og gjennom sine initiativ i en rekke forskningsprosjekter fra NFR, EU og Skattefunnprosjekter.

Rådet anser Aqua Gen for å ha en betydelig innovasjonsevne, som bidrar til å drive næringen framover og som kommer hele akvakulturnæringen til gode. Rådet anbefaler forlengelse av tillatelse på inntil 500 tonn MTB for 10 år.»

Aqua Gen ble i 2006 tildelt en forskningskonsesjon for 5 år og med mulighet for forlengelse. Søknad om forlengelse ble innvilget 29. august 2011. Formålet med forskningskonsesjonen er å utføre forsøk/forskning som omhandler avl/genetikk, fiskehelse og rogn/reproduksjon.