Feltresultater av QTL-innOva IPN – fra rogn til slakt

Nr. 1 / 2012

Last ned som PDF Kunnskapsbrevlogo

 

pic1_NO

Første generasjon QTL-IPN-fisk fra Aqua Gen er fulgt gjennom hele produksjonssyklusen. Resultatene viser at utbredelse og omfang av IPN både i ferskvann og sjøvann er eliminert eller betydelig redusert i forhold til tidligere generasjoner og referansegrupper uten QTL. Denne positive utviklingen blir bekreftet i den offisielle statistikken over antall registrerte IPN-utbrudd i den norske oppdrettsnæringen. Det er forventet at kombinasjonen av økt frekvens av IPNresistent QTL-fisk, kombinert med redusert smittepress i miljøet ytterligere vil bedre sykdomssituasjonen og redusere svinnet i de kommende årgangene, til det beste for både dyrevelferd og lønnsomhet i oppdrettssektoren.

Stor økning i bruken av QTL-rogn

Aqua Gen introduserte den første QTLrogna høsten 2009 på det norske markedet. I Sesongen 2009/10 ble det levert 45 millioner QTL-rogn til kunder som historisk hadde opplevd store utfordringer med IPN både i ferskvann og i sjøvann. Dette representerte ca. 12 % av det totale rogninnlegget denne sesongen. Basert på positive felterfaringer har Aqua Gen opplevd en betydelig økning i etterspørselen etter QTL-rogn i det europeiske markedet.

Nærmere 350 millioner QTL-rogn fra Aqua Gen er lagt inn i norske klekkerier de siste 3 årene. Med 170 millioner QTL-rogn i sesongen 2011/12, er andelen QTL av totalinnlegget kommet opp i nærmere 50 %. Et økende innslag av IPN-resistent fisk i lakseindustrien har bidratt sterkt til en positiv utvikling i registrerte IPN-utbrudd og overlevelse gjennom hele produksjonssyklusen.

Nedgang i IPN-utbrudd

I følge Veterinærinstituttets offisielle statistikk har antall registrerte IPN-utbrudd i laksenæringa gått ned fra 221 utbrudd i
2009 til 145 utbrudd i 2011. Dette representerer en reduksjon på 33 % på landsbasis  i løpet av de siste 2 år. De første gruppene av QTL-fisk fra Aqua Gen har vært gjennom hele produksjonssyklusen fra rogninnlegg til slakting. I dette kunnskapsbrevet vil vi oppsummere resultatene fra de gruppene vi har fulgt gjennom ferskvann (rogninnlegg 2009/10) og sjøvann (smoltutsett høst 2010 og vår 2011) og som har vært igjennom den mest kritiske fasen for IPN.

Resultater i ferskvann

I perioden november 2009 til mai 2010 fulgte vi 15 settefiskanlegg som totalt la inn 29,1 millioner QTL-rogn. Anleggene som deltok i feltforsøket hadde historisk opplevd til dels betydelige tap grunnet IPN. Av de 15 anleggene som fikk tilgang på QTL-rogn første sesongen, var det ingen anlegg som opplevde klinisk IPN-utbrudd gjennom ferskvannsfasen.

Ett anlegg fikk påvist IPN-virus, med ubetydelig dødelighet (0,2 %) assosiert med påvisingen. Vi etablerte også en referansegruppe bestående av 14 anlegg som mottok totalt 23,1 millioner standardrogn. Dette var anlegg uten den samme alvorlige IPN-historikken som anleggene i forsøksgruppa, og følgelig ikke direkte sammenlignbar. Blant referanseanleggene ble det påvist IPN ved 6 av 14 anlegg, med dødelighet på gruppenivå som varierte fra 0,5 til 7,0 %. Andel anlegg med påvist IPN for fisk av standardrogn var på samme nivå som foregående sesong. Resultatene er oppsummert i tabell 1.

Tabell 1. Resultater fra feltundersøkelse av QTL-rogn i settefiskanlegg. Tabellen viser antall rogn lagt inn, antall settefiskanlegg og gjennomsnittlig dødelighet under IPN-påvisning/utbrudd for QTL-fisk og ikke-QTL-fisk i perioden november 2009-mai 2010. IPN-historikken i de samme anleggene i 2008/2009, som da kun hadde ikke-QTL-fisk er også vist.

Tabell 1. Resultater fra feltundersøkelse av QTL-rogn i settefiskanlegg. Tabellen viser antall rogn lagt inn, antall settefiskanlegg og gjennomsnittlig dødelighet under IPN-påvisning/utbrudd for QTL-fisk og ikke-QTL-fisk i perioden november 2009-mai 2010. IPN-historikken i de samme anleggene i 2008/2009, som da kun hadde ikke-QTL-fisk er også vist.

 

 

Resultater i sjøvann

For sjøvannsfasen har vi fulgt to utsett, henholdsvis høst 2010 (ca. 5,6 millioner fisk fordelt på 11 lokaliteter) og vår 2011 (11,4 millioner fisk fordelt på 14 lokaliteter). I likhet med fersvannsoppfølgingen etablerte vi referansegrupper av lokaliteter som satte ut standardsmolt (tabell 2 og 3).

0-åring, høst 2010

For fisk av QTL-opprinnelse satt ut høsten 2010 ble det ikke påvist IPN. Gjennomsnittlig utgang målt 90 dager etter utsett ved 11 lokaliteter var på 1,1 %. For fisk av standardrogn, ble det påvist IPN ved ett utsett, og gjennomsnittlig utgang målt 90 dager etter utsett ved 7 lokaliteter var på 6,4 %. Resultatene er oppsummert i tabell 2.

1-åring, vår 2011

For fisk satt ut våren 2011, ble det påvist IPN ved 3 av 14 med fisk av QTL-opprinnelse. Gjennomsnittlig utgang målt 90 dager etter utsett ved 14 lokaliteter var 4,6 %. I de IPN-positive anleggene varierte dødeligheten fra 5 til 9 %. Sykdomsbildet i de 3 anleggene var sammensatt, hvor både smoltkvalitet og bakterielle infeksjoner medvirket til dødeligheten. I de 12 referanseanleggene ble det påvist IPN ved 7 lokaliteter, og gjennomsnittlig utgang målt 90 dager etter utsett var 12,7 %. I de IPN-positive anleggene varierte dødeligheten fra 3,2 til 38,0 %. Resultatene er oppsummert i tabell 3.

Tabell 2. Resultater fra feltundersøkelse av 0-åring satt ut høsten 2010. Tabellen viser antall smolt satt ut, antall sjølokaliteter, gjennomsnittlig dødelighet 90 dager etter utsett og antall IPN-påvisninger for QTL-smolt og ikke-QTL-smolt i perioden.

Tabell 2. Resultater fra feltundersøkelse av 0-åring satt ut høsten 2010. Tabellen viser antall smolt satt ut, antall sjølokaliteter, gjennomsnittlig dødelighet 90 dager etter utsett og antall IPN-påvisninger for QTL-smolt og ikke-QTL-smolt i perioden.

 

 

 

 

Tabell 3. Resultater fra feltundersøkelse av 1-åring satt ut våren 2011. Tabellen viser antall smolt satt ut, antall sjølokaliteter, gjennomsnittlig dødelighet 90 dager etter utsett og antall IPN-påvisninger for QTL-smolt og ikke-QTL-smolt i perioden.

Tabell 3. Resultater fra feltundersøkelse av 1-åring satt ut våren 2011. Tabellen viser antall smolt satt ut, antall sjølokaliteter, gjennomsnittlig dødelighet 90 dager etter utsett og antall IPN-påvisninger for QTL-smolt og ikke-QTL-smolt i perioden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testing av QTL-status ved IPN

I samarbeid med fiskehelsetjenester og personell ved de IPN-positive QTL-anleggene, iverksatte vi et testprogram for å analysere QTL-status hos fisk som døde/overlevde IPN-utbruddene. Fisken ble testet både for tilstedeværelse av virus og om den hadde markøren for IPN-resistens.

Resultatene fra testingen viste at majoriteten av fisk som døde av IPN ikke hadde riktig QTL-status, det vil si at de manglet markøren for IPN-resistens. Innslag av fisk med feil QTL-status i disse gruppene var i størrelsesområdet 2 til 8 %. Dette skyldes trolig feilkilder i testmetodikken knyttet til genotypingen av stamfisk hos Aqua Gen. Selv om denne type analyser aldri kan bli 100 % sikre, har vi forbedret analysemetoden og kvalitetssikret arbeidet ytterligere slik at genotyping og påfølgende utvelgelse av stamfisk nå er mer presis.

Første slakteresultat

Første gruppe med QTL-fisk sjøsatt høsten 2010 gikk til slakt i oktober i 2011, 13 måneder etter utsett. Dette var en del av et utsett i Nordland fylke på i overkant av 600 000 QTL-fisk som nå er utslaktet. Resultatet av hele utsettet viste at over 95,8 % av utsatt fisk nådde slaktbar størrelse på 4,5 kilo, med en superiorandel på 96,8 % samt en biologisk- og økonomisk fôrfaktor på henholdsvis 1,03 og 1,04. Selv om dette trolig ikke er representativt for alle gruppene i feltforsøket, er slike resultater og tilbakemeldinger inspirerende, og styrker oss i troen på at vi som genetikkutvikler og rognleverandør er en bidragsyter til den videre utviklingen av oppdrettsnæringen.

Vevsprøvene fra stamfisken blir analysert for QTL-staus i laboratoriet.

Vevsprøvene fra stamfisken blir analysert for QTL-staus i laboratoriet.

Aqua Gens sjølokalitet, Hafsmo, mai 2012: Ansatte i Aqua Gen foretar seleksjon og prøvetaking av stamfisk for QTL-analyse.

Aqua Gens sjølokalitet, Hafsmo, mai 2012: Ansatte i Aqua Gen foretar seleksjon og prøvetaking av stamfisk for QTL-analyse.