Mistanke om PD hos Aqua Gen Hemne

104800315250x250pI løpet av helga 8.-9. september 2012 ble det registrert apetittsvikt hos laks på lokaliteten Trøan i Hemnefjorden. Ingen unormal dødelighet er observert i noen av merdene på lokaliteten.

Internt og eksternt fiskehelsepersonell tok ut prøver av berørte merder mandag, 11. september. Prøvene ble sendt til PCR-hurtiganalyse, og denne ga positivt utslag for PD-virus. Gruppen ble sist screenet for PD-virus i perioden 6.-15. august med negativt resultat. Det samme var tilfelle for alle Aqua Gen sine lokaliteter i Hemnefjorden.

Totalt er det ca. 300 000 fisk med en snittvekt på 0,8-1 kg på lokaliteten Trøan. Fisken ble satt i sjøen våren 2012 og representerer stamfiskkandidater som etter planen skal inngå i rognproduksjonen høsten 2014/våren 2015. Gruppen på Trøan er 1 av totalt 8 tilsvarende grupper av stamfiskkandidater som er lokalisert på ulike steder i Midt- og Nord-Norge, og som inngår i Aqua Gens produksjons- og sikringssystem.

Årets rognproduksjon

Årets rognproduksjon i Aqua Gen-systemet startet onsdag 5. september på Tingvoll (se Rogninfo nr. 1/2012). Produksjonen av tidligrogn er basert på stamfisk som ble overført til ferskvann på land i mai 2012. Allerede landsatte grupper, på totalt 9000 stamfisk, har gjennomgått flere populasjonsscreeninger for ulike potensielle fiskevirus.

Fremdeles har vi stamfiskgrupper i sjø som er planlagt landsatt i løpet av november/desember 2012. Hovedtyngden av denne fisken er lokalisert i Tingvollfjorden og er uberørt av PD-mistanken på Trøan. En mindre gruppe på ca. 6000 stamfisk er lokalisert på en annen lokalitet i Hemnefjorden. Det er ingen mistanke om PD på denne lokaliteten. Et eventuelt frafall av denne gruppen er imidlertid godt innenfor den bufferkapasitet vi har i forbindelse med årets rognproduksjon, og vil ikke ha betydning for leveringsdyktigheten til Aqua Gen i sesongen 2012/2013.

Økt beredskap og sikring

I forbindelse med den økte risikoen for PD-smitte i Midt-Norge, har Aqua Gen økt fokuset på beredskapsplaner og sikringsstrukturer. Dette gjelder både for avlsarbeidet og rognproduksjonen. Vi er derfor godt rustet til å håndtere en positiv PD-påvising på en av våre lokaliteter, uten at dette får negative konsekvenser for våre rognkunder.

For mer informasjon, kan følgende personer kontaktes:

Odd Magne Rødseth: 970 17 450

Nina Santi: 411 48 138