Forskningstillatelser for storskala produksjon av steril laks

Forskningsvirksomhet i forbindelse med triploidisering av rogn hos Aqua Gen.

Forskningsvirksomhet i forbindelse med triploidisering av rogn hos Aqua Gen.

Fiskeridirektoratet har tildelt forskningstillatelser til fem oppdrettsselskaper for uttesting av storskala produksjon av steril laks under kommersielle forhold. Aqua Gen står for rognproduksjonen og er sammen med Havforskningsinstituttet faglig ansvarlig for prosjektet.

Steril laks – et aktuelt tema

Det er for tiden stor aktivitet innen forskning på ulike metoder for produksjon av steril laks, men i dag er triploidisering den eneste tilgjengelige metoden.

Triploid laks har tre sett kromosomer istedenfor to hos diploid laks, og det oppnås ved at rogna utsettes for høyt trykk i en kort periode ca. en halv time etter befruktning. Det er viktig å kunne dokumentere hvordan triploid laks presterer under kommersielle forhold ved ulike oppdrettsbetingelser i ulike deler i landet med varierende temperaturforhold i sjøen.

Gode prestasjoner, men kan utvikling av deformiteter reduseres?

Nyere forskning har vist at triploid laks kan vokse like godt eller bedre enn diploid laks i ferskvannsfasen og første det av sjøfasen, men at veksten blir noe dårligere i tiden fram mot slaktestørrelse. Det mest negative med triploid laks har vært større forekomst av skjellettdeformiteter og katarakt. Ny forskning har vist at dette problemet kan reduseres vesentlig ved at fôret inneholder tilstrekkelig mengder av hhv. tilgjengelig fosfor og histidin.

Hvorfor steril laks?

Det er flere grunner for bruk av steril oppdrettslaks, og den viktigste er reduksjon av potensielle uheldige virkninger på vill-laks ved rømming. Laksenæringen ønsker derfor å teste ut steril triploid laks for å finne ut om dette er en produksjonsmetode som kan brukes ut fra biologiske, økonomiske og dyrevelferdsmessige hensyn.

Forskningskonsesjoner til fem oppdrettsselskap

Fem oppdrettsselskap, Eide Fjordbruk AS, Midt-Norsk Havbruk AS, Mainstream Norway AS, Nova Sea AS og Nordlaks Oppdrett AS, er derfor blitt gitt tilsagn om forskningstillatelser for en slik uttesting.

Det skal settes ut høstsmolt og vårsmolt i tre år fra høsten 2013 til våren 2016. Rogna fra hver stamfisk deles i to, hvorav halvparten triploidiseres og resten produseres som vanlig diploid. Bare den triploide laksen omfattes av forskningstillatelsene. Fisken skal følges opp gjennom hele produksjonen med hensyn på tilvekst, dødelighet, forekomst av deformiteter mv.

Resultatene fra forsøksvirksomheten vil være allment tilgjengelig. Ved siden av årlig rapportering til Fiskeridirektoratet, vil relevante resultater bli kommunisert på www.aquagen.no, i kunnskapsbrev og på andre måter.