Dokumentasjon av QTL-innOva IPN/PD i felt

Nr. 2 / August 2013

Last ned som PDF Kunnskapsbrevlogo

 

Sykdommen Pancreas Disease (PD), som forårsakes av Salmonid alphavirus (SAV), har gjennom mange år vært en av de mest tapsbringende sykdommene i norsk lakseoppdrett. Oppdrettsnæringen og myndigheten har gjennomført en rekke struktur- og driftsmessige tiltak med mål å begrense tapene fra sykdommen. I tillegg er det utviklet vaksiner mot PD samt ulike typer spesialfôr.

PD-fri prosjektetIMG_3833-250x250pix

På oppdrag fra FHL gjennomførte Veterinærinstituttet (2011) en større analyse hvor en rekke ulike tiltak ble evaluert med hensyn på hvilken effekt de har hatt for å begrense omfang og utbredelse av PD (PD-fri prosjektet). Analysen var basert på drift-, helse- og slaktedata fra totalt 202 utsett i perioden 2007-2009. De to viktigste parameterne som signifikant viste reduserte risiko for PD-utbrudd og påvirket alvorlighetsgraden av utbruddene var (i) Vaksinasjon mot PD og (ii) Unngå IPN-utbrudd i driftsperioden. Det er derfor grunn til å tro at utstrakt bruk av PD-vaksinasjon i endemisk sone, kombinert med en betydelig nedgang i antall IPN-utbrudd har bidratt vesentlig til den positive utviklingen i PD-situasjonen som er registrert den siste perioden (Figur 1).

Utvikling av QTL-innOva-IPN/PD

Tabell 1. Oversikt over antall smolt og lokaliteter som er med i feltoppfølgingen av QTL-innOva IPN/PD.

Tabell 1. Oversikt over antall smolt og lokaliteter som er med i feltoppfølgingen
av QTL-innOva IPN/PD.

Siden 2005 har avl for økt sykdomsresistens mot PD hatt en sentral plass i AquaGens FoU program. I perioden 2006-2008 ble det gjennomført et stort feltforsøk hvor 395 familier ble utsatt for PD-smitte under naturlige feltbetingelser. AquaGen har benyttet data både fra det innledede feltsmitteforsøket samt en rekke oppfølgende tester i smittelaboratorier, for å identifisere og dokumentere genmarkører med effekt på PD. Disse markørene er ikke like klare og sterke som IPNQTLen, men kombinert vil de kunne gi en betydelig økt PD-resistens hos fisken. Våre analyser viste også at blant de tre sterkeste QTLene som var assosiert med PD-beskyttelse finner vi IPN-QTLen. Basert på funnene fra QTL-søkene og etterfølgende dokumentasjon fra laboratoriesmitte (Figur 2), ble produktet QTL-innOva IPN/PD lansert i markedet i sesongen 2010/11.

Forsøksoppsett

Den første fisken av QTL-innOva IPN/PD ble satt i sjø høsten 2011. For å kunne evaluere effekten av denne rogna i felt har vi hatt tett oppfølging av fisk ved totalt 19 lokaliteter, fordelt på 8 lokaliteter høst 2011, 3 lokaliteter vår 2012 og 8 lokaliteter høst 2013 (Tabell 1). Alle lokalitetene ligger i området fra Rugsund i Bremanger til Hardangerfjorden hvor det historisk sett har vært høyt smittepress av SAV. Av de totalt 19 forsøkslokalitetene som deltok i feltforsøket, hadde 15 vært gjennom kliniske PD-utbrudd på lokaliteten tidligere. All fisk som var med i denne feltoppfølgingen var i tillegg PD-vaksinert.

Resultater fra feltoppfølgingen

Resultatene fra feltoppfølgingen er presentert i figur 3, 4 og 5. I det følgende gis en kort oppsummering av hvert smoltutsett.

Høst 2011:

Figur 1. Utviklingen i antall PD-utbrudd i norsk lakseoppdrett de siste 4 årene (rullerende 12 måneders intervall). I de siste 7 månedene ser vi en tydelig nedgang i antall tilfeller av PD-utbrudd. Kilde: Veterinærinstituttet.

Figur 1. Utviklingen i antall PD-utbrudd i norsk lakseoppdrett de siste 4 årene (rullerende 12 måneders intervall). I de siste 7 månedene ser vi en tydelig nedgang i antall tilfeller av PD-utbrudd. Kilde: Veterinærinstituttet.

Totalt 8 lokaliteter med til sammen 3 millioner fisk satt ut høsten 2011 ble fulgt opp fra utsett til slakting. 7 av 8 lokaliteter hadde hatt klinisk PD-utbrudd på tidligere utsett. PD ble påvist ved 3 av lokalitetene og gjennomsnittlig akkumulert utgang fra utsett til slakt for disse lokalitetene var 13,2 %. Gjennomsnittlig akkumulert utgang for alle 8 lokalitetene, fra utsett til slakt var 7 %. Det ble ikke påvist IPN på noen av lokalitetene som ble fulgt opp.

Vår 2012:

Totalt 3 lokaliteter, alle med tidligere PD-påvisinger, med til sammen 1,3 millioner fisk satt ut, følges opp med hensyn på PD. Akkumulert utgang for alle 3 lokalitetene, fra utsett til utgangen av juni 2013 er 9,8 %. Det er til nå ikke påvist IPN eller PD ved noen av lokalitetene (14-15 måneder etter utsett).

Høst 2012:

Figur 2. Innledende effektstudier av QTL-innOva IPN/PD ved bruk av vannbåren smitte. Alle parallelle grupper av yngel som stammer fra foreldre selektert basert på genmarkører assosiert med IPN- og PD-resistens (grå grafer), viser signifikant redusert dødelighet sammenlignet med standard yngelgrupper uten QTL.

Figur 2. Innledende effektstudier av QTL-innOva IPN/PD ved bruk av vannbåren smitte. Alle parallelle grupper av yngel som stammer fra foreldre selektert basert på genmarkører assosiert med IPN- og PD-resistens (grå grafer), viser signifikant redusert dødelighet sammenlignet med standard yngelgrupper uten QTL.

Totalt 8 lokaliteter med til sammen 3,4 millioner fisk satt ut høsten 2012 følges opp med hensyn på PD. Av disse lokalitetene har 5 lokaliteter fått påvist PD på tidligere utsett. Ved utgangen av juni 2013 hadde 1 av lokalitetene fått påvist PD. Akkumulert dødelighet for denne lokaliteten, målt fra utsett til utgangen av juni var på 1 %. Akkumulert utgang for alle 8 utsettene, målt fra utsett til utgangen av juni er på 1,1 % (8-11 måneder etter utsett). Ved utgangen av juni er det ikke påvist IPN eller PD ved noen av de øvrige lokalitetene.

Nedgang i PD-utbrudd

Både PD og IPN, to av de mest tapsbringende sykdommer de sist 10-15 årene, er i markant tilbakegang i norsk oppdrettsnæring. Vi tror at den klare trenden med en reduksjon på ca 40 % i antall PD-påvisinger første halvår 2013 sammenlignet med første halvår 2012, er positivt påvirket av en sterk nedgang i IPN som har pågått siden 2010. Kombinert med en PD-vaksine med moderat men betydelig effekt, har dette bidratt vesentlig til en «positivt spiral» med gradvis reduksjon av antall affiserte populasjoner og gradvis nedbygging av smittepresset i miljøet. Basert på effektdata både fra laboratoriet og feltforsøk er det rimelig å forvente at situasjonen ytterligere vil forbedres fra og med høst 2013-utsettet, som representerer det først utsettet hvor en betydelig andel av fisken er basert på QTL-innOva IPN/PD.

Figur 4. Antall og frekvens av PD-positive og PD-negative lokaliteter i feltforsøket. Totalt 4 av 19 (21 %) lokaliteter som deltar i oppfølgingen har status som PD-positiv. Tilsvarende tall fra VI-rapporten (2011) som omfattet 202 utsett i perioden vår 07–vår 09 var 115 av 202 (57 %) PD-positive.

Figur 4. Antall og frekvens av PD-positive og PD-negative lokaliteter i feltforsøket. Totalt 4 av 19 (21 %) lokaliteter som deltar i oppfølgingen har status som PD-positiv. Tilsvarende tall fra VI-rapporten (2011) som omfattet 202 utsett i perioden vår 07–vår 09 var 115 av 202 (57 %) PD-positive.

Figur 3. Registrert dødelighet/svinn og antall måneder etter sjøsetting av fisk på lokaliteter som deltar i feltoppfølgingen. Lokalitetene ligger i området fra Rugsund i Bremanger til Hardangerfjorden hvor det historisk sett har vært høyt smittepress av SAV.

Figur 3. Registrert dødelighet/svinn og antall måneder etter sjøsetting av fisk på lokaliteter som deltar i feltoppfølgingen. Lokalitetene ligger i området fra Rugsund i Bremanger til Hardangerfjorden hvor det historisk sett har vært høyt smittepress av SAV.

 

Fakta

For å lage rogn som er sterk mot PD må vi bruke flere markører med moderat forklaringsgrad (under 20 %) samt at vi kobler dette opp mot familier av laks som tidligere har vist seg å være sterk mot PD i feltforsøk.

Til sammenligning lager vi IPN-sterk rogn ved å bruke kun én markør med høy forklaringsgrad (forklarer over 80 % av variasjon i overlevelse i IPN-smitteforsøk).

For IPN-rogna fører dette til at vi har et direkte mål på om fisken er IPN-sterk eller ikke (markør +/-). For PD-rogna kan vi ikke på samme måte støtte oss til en bestemt markør. Dette fører til at utvelgelsen av fisk med riktig egenskap blir mindre presis på individnivå, men at den er god på gruppenivå.