Gjennombrudd på luseresistens fra AquaGen

RogninfologoNr. 3 / August 2015

 

 

Tre-lakselus-rotert-300x241AquaGen har funnet en QTL for lusemottakelighet. Ved å teste og selektere bort stamfisk som har denne luse-QTLen, vil det kunne leveres rogn hvor den mest lusedisponerte fisken er fjernet fra populasjonen.

Blant lakseoppdrettere på merdkanten er det godt kjent at enkelte fisk har et mye høyere lusetall enn gjennomsnittet i merden. Disse mottakelige fiskene bidrar sterkt til både å tiltrekke seg lusesmitte fra det omliggende miljø, og til å bygge opp et høyt smittepress i anlegget.

Det er dokumentert at evnen til å motstå lakselus er arvelig. Imidlertid vil det med tradisjonelle avlsmetoder ta flere generasjoner før man oppnå en merkbar fremgang. Forskere fra AquaGen har derfor gjennom flere år arbeidet med å finne genetiske markører som kan gi raskere fremgang for egenskapen og redusere utfordringen med lakselus i næringen.

Etter å ha analysert datamateriale fra fire store smitteforsøk med lakselus og nærmere 50 000 genmarkører fra 4000 fisk, ble det endelig funnet en genmarkør (QTL) som er unik for laks som utviser høy mottakelige for lus. Laks som er bærer av denne markøren har vist seg å kunne ha 2 til 3 ganger mer lus enn gjennomsnittet i populasjonen.

For å lykkes med en ikke-medikamentell kontrollstrategi er det av avgjørende betydning at fiskegrupper som settes i sjø har en jevn og høy naturlig motstand mot luseangrep. Gjennom funnet av genmarkøren for lusemottakelighet kan AquaGen teste og eliminere foreldrefisk med markøren. Dermed vil de mest lusemottakelige individene være fjernet før oppdrettslaksen overføres til merder i sjø.

Strykesesongen 2015/2016 er snart i gang, og alle forberedelsene er nærmest sluttført. Den nye luse-QTLen kan være en sterk bidragsyter for en god lusekontroll i næringen. AquaGen vil derfor gjennomføre re-testing av stamfisk for markøren slik at våre produkter også kan inkludere høyere luseresistens for rogn som produseres i sesongen 2015/2016.