Fra 0,1 til 6000 g på 16,5 måneder for regnbueørret

Nr. 3 / November 2016

Last ned PDFKunnskapsbrevlogo

 

AquaGen opprettholder satsningen på sitt avlsprogram for regnbueørret, som i 2017 når 16 generasjoner med avl for sjøbasert oppdrett. Dette langsiktige avlsarbeidet har som mål å videreutvikle og forsterke egenskaper som hurtig vekst, sølvblank skinnfarge og en dyp rød filetfarge.

Siden 2015 har vi introdusert markørassistert seleksjon (QTL) med hovedfokus på økt motstand mot smittsomme sykdommer. Ved å kombinere tradisjonell familiebasert avl med bruk av genmarkører, kan vi øke vektleggingen av vekst i avlsprogrammet. Dette har oppdretterne allerede sett resultatene av ved en betydelig kortere produksjonstid både i ferskvann og sjøvann.

Vekstprestasjoner for stamfisk sjøsatt som høstsmolt i 2015

AquaGen forbereder nå seleksjon av stamfiskkandidater for produksjon av fremtidig rogn til ørretoppdretterne. I den forbindelse har vi oppsummert produksjonen så langt på denne stamfiskgruppen. Regnbueørreten går i et toårig generasjonsintervall, det vil si at det fra rogn til ny stamfisk tar to år.

Rogna ble produsert i månedsskiftet januar/februar 2015, og yngelen var klar til starfôring 29. april 2015. Vekta på yngelen var da 0,13 gram. Fisken ble holdt på omkring 12 grader gjennom settefiskfasen, og hadde nådd 137 gram ved utsett på sjølokaliteten 6. oktober 2015.  Tiden fra startfôring til sjøsetting var like i overkant av 5 måneder (Figur 1).

ferskvannsvekst

Figur 1. Vektutvikling og temperaturprofil for stamfisk av regnbueørret i settefiskfasen. Ved startfôring i april 2015 var yngelen 0,13 g. 5 måneder senere var fisken 137 g.

Fisken har stått på en av AquaGens egne lokaliteter på Nordmøre. Etter sjøsetting har fisken hatt en imponerende vekstrate. Etter 9 måneder i sjøen var fiskegruppen 4 kilo i snittvekt. Vekstraten  i denne perioden var VF3=4,09 og EGI=170.  Etter 11,5 måneder i sjøen var fiskegruppen 6 kilo i snittvekt. Vekstraten  i denne perioden var VF3=3,73 og EGI=166. (Figur 2). Denne veksthastigheten kan vi forente å få på rogn som leveres til oppdretterne i 2017.

sjovannsvekst-115-mnd

Figur 2: Vektutvikling og temperaturprofil for stamfisk av regnbueørret i sjøfasen. Smolten var 137 g ved utsett i oktober 2015. 9 måneder etter utsett (juli) var fisken i gjennomsnitt 4 kg. Vekstraten i dette tidsrommet var VF3=4,09 og EGI=170. 11,5 måneder etter utsett (september) var fisken i gjennomsnitt 6 kg. Vekstraten i dette tidsrommet var VF3= 3,73 og EGI=166.

Vekstprestasjoner for stamfisk sjøsatt som vårsmolt 2016

Vårsmolten som kommer fra samme genetiske generasjon som høstsmolten sjøsatt i 2015, bekrefter den avlsmessige fremgangen på tilvekst. Denne gruppen ble holdt tilbake på lavere temperaturer i settefiskfasen, slik at sjøsettingen kunne utsettes til 1. april 2016, da med en snittvekt på 116 gram. Også denne fiskegruppen står på en lokalitet på Nordmøre, og den passerte 3 kilo i snittvekt, 7 måneder etter utsett i sjø.

Vekstprestasjoner for stamfisk sjøsatt på Vestlandet som vårsmolt 2016

Lerøy Vest/Sjøtroll Havbruk produserer regnbueørret av AquaGen-stamme på Vestlandet, og kan bekrefte den imponerende veksten i sine egne fiskegrupper. Selskapet sjøsatte regnbueørret 28. mars 2016. Denne fiskegruppen ble slaktet i månedsskiftet oktober/november 2016, etter bare 7 måneder i sjø. Fisken hadde da en snittvekt på 4,7 kilo.

«Fiskegruppen ble klar for slakt nesten to måneder før oppsatt plan», sier Bjørn Helge Kleppe, stamfiskleder avd. Jakta hos Lerøy Vest/Sjøtroll Havbruk.

Økt etterspørsel etter norskprodusert regnbueørret

Markedssituasjonen for regnbueørreten har vært utfordrende, særlig etter at Russland innførte restriksjoner for import fra Norge. Produksjonen av regnbueørret har hatt en sterkt fallende trend, spesielt i Chile, noe som kan bety økt etterspørsel for norskprodusert regnbueørret.

Vi registrerer en økt interesse for regnbueørret hos norske oppdrettere.  Strykesesongen for regnbueørret er kort og hektisk, og strekker seg fra desember til april. Rognleveransene skjer fra januar til og med mai i 2017.

Mer informasjon om produktene på regnbueørret finnes her: Produktoversikt på regnbueørret 2017

Fakta om avl på regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)

AquaGen leverer regnbueørretrogn som er avlet på gjennom 16 generasjoner siden 1970-tallet. Det var professor Harald Skjervold ved Institutt for husdyravl, NLH som i 1968-1970 samlet inn regnbueørretmateriale fra Norge, Sverige og Danmark og startet avlsprogrammet.

Familebasert avl ble innført og vektlagt for viktige egenskaper som:

  • Hurtig vekst i sjøvann (1975)
  • Redusert tidlig kjønnsmodning (1978)
  • Sølvblank skinnfarge (1995)
  • Torpedoformet kroppsform (1995)
  • Dyp rød filetfarge (1998)
  • Hurtig vekst i ferskvann (1999)
  • Høyt filetutbytte (2006)
  • Reduserte skjellettdeformiteter (2006)

Resistens mot smittsomme sykdommer er, ved hjelp av genmarkørbasert avl benyttet for:

  • IPN (2015)
  • Flavobakteriose (2017)