AquaGen kjøper Profunda

AquaGen har i dag inngått en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Profunda, et anlegg i Barstadvik i Møre og Romsdal som produserer landbasert stamfisk av laks.

IMG_8044-Profunda

Avtalen om kjøp av Profunda ble inngått mellom de involverte partene (fra venstre); styreformann i Profunda, Michel Andvord, administrerende direktør i AquaGen, Nina Santi og daglig leder i Profunda, Helge Ressem.

Avtalen om overdragelsen av Profunda ble undertegnet av administrerende direktør i AquaGen, Nina Santi, og daglig leder i Profunda, Helge Ressem.

Unik vannkvalitet

Anlegget ligger på en morenerygg, og har en nesten ubegrenset kapasitet av marint grunnvann fra brønner boret femti meter ned i grunnen. De tykke grusmassene gir en meget god filtrering av sjøvannet, og dette gir en unik biosikkerhetsstatus på vannet og fisken som produseres. Det har siden 2010 blitt produsert flere generasjoner med stamfisk ved Profunda. Gjennom hele produksjonsperioden for laks har det ikke vært sykdomstilfeller eller påvisninger av fiskepatogene virus ved anlegget.

Karkapasiteten ved anlegget er i dag 1350 m3, og det er store arealer tilgjengelig for utbygging av kapasiteten. Anlegget har også tilgang på ferskt grunnvann.

Strategisk investering

20170321 Profunda 2

Dronebilde av Profunda, tatt 21. mars 2017, viser eksisterende anlegg, moloen og utfylling for neste byggetrinn foran anlegget mot sjøen.

«Kjøpet av Profunda er en strategisk viktig investering, fordi det sikrer rognleveranser fra AquaGen gjennom hele året», sier Nina Santi, administrerende direktør i AquaGen.

AquaGen har levert rogn gjennom hele året fra og med 2016. Kjøpet av Profunda vil sikre rognproduksjonen og øke leveransene i de månedene av året som er vanskelig å dekke fra en sjøbasert stamfiskproduksjon. Settefisknæringen er i endring, og AquaGen leverer allerede i dag betydelige rognvolum til store resirkuleringsanlegg som ønsker opp mot fem årlige innlegg av rogn. «Denne utviklingen stiller krav til oss som avlsselskap og rognleverandør», sier Santi.

AquaGen ønsker å være leveringsdyktig i alle markeder for lakserogn, og kjøpet av Profunda vil være et viktig steg for å nå dette målet. Profunda skal videreutvikles som anlegg og AquaGen vil gjøre betydelige investeringer for å øke kapasiteten ved anlegget.

De ansatte er fornøyde

Profunda har i dag sju faste ansatte med bred kompetanse innen landbasert stamfiskproduksjon, fiskehelse og anleggsdrift. «De ansatte har mottatt nyheten om våre nye eiere med stor entusiasme og ser frem til et videre samarbeid med AquaGen, som er det globalt ledende avlsselskapet for laksefisk», sier Helge Ressem, daglig leder ved Profunda. Ressem vil fortsette i stillingen som daglig leder ved anlegget også etter overtakelsen.

«Tre sentrale elementer må være på plass for å lykkes med landbasert stamfiskproduksjon; vann av utmerket kvalitet, egnet areal og riktig kompetanse. Ved Profunda fant vi alle elementene som skal til for å lykkes», sier Santi.