Millioner av GAIN-fisk klar til å prestere i sjø

Nr. 1 / August 2017

 

De første genomisk selekterte laksene med oppdrettshistoriens største fremgang på luseresistens, håndteringstoleranse og vekst er klar for sjøsetting fra høsten 2017.

Laksesmolt fra AquaGens avlsprogram.

Prestasjonene av dette rognproduktet fra AquaGen, kalt GEN-innOva® GAIN (GAIN) skal måles gjennom hele sjøfasen hos de matfiskoppdretterne som mottar smolten. Data fra ferskvannsfasen viser allerede at GAIN-fisken gjør det svært godt på tilvekst og dødelighet i forhold til andre fiskegrupper.

GAIN har vært gjennom omfattende uttesting i laboratoriet og i småskala feltforsøk før lanseringen i 2016. Resultatene så langt viser at GAIN er godt tilpasset de største utfordringer dagens oppdrettslaks har i sjøfasen:

  • 30-40 % færre lus
  • Høy håndteringstoleranse
  • 1-2 måneder kortere tid i sjø

Kundene våre har store forventninger til produktet, og de første 50 millioner GAIN-rognene ble raskt solgt ut. Etterspørselen framover er også stor.

Følger prestasjonene til GAIN-fisken i sjøen

Nå som historiens første GAIN-fisk går i sjøen, starter AquaGen samtidig opp et stort kartleggingsprosjekt. Prosjektet skal dokumentere hvordan GAIN-fisken presterer gjennom hele verdikjeden. Med utgangspunkt i 50 millioner rogn, blir det et stort antall fiskegrupper å følge i sjø. Ved å samle inn data fra alle disse gruppene, får man en unik kunnskap om hvordan GAIN-fisken presterer, under ulike forhold og ikke minst samlet sett. AquaGen setter med dette en ny standard når det gjelder å dokumentere betydningen av avl og genetikk.

Større krav til dokumentasjon

Motivet for å starte et så stort kartleggingsprosjekt, er å møte våre kunders etter hvert større og større krav til dokumentasjon. Det er viktig å få frem hvilke prestasjoner fisken faktisk er i stand til å levere på, og dataene vil bli presentert etter hvert som de foreligger. Ved å delta i kartleggingsprosjektet, kan hver enkelt lokalitet og selskap få en unik mulighet til å sammenlikne utviklingen i sjø med et gjennomsnitt av andre GAIN-fiskegrupper i prosjektet.

Nye avlsteknologiske metoder er tatt i bruk

AquaGen har utviklet verdens kraftigste «leteverktøy» for å finne stamfisk med genetikk som gjør dem egnet til å møte de biologiske utfordringene laksenæringen står ovenfor. «Leteverktøyet», en såkalt SNP-chip, kan analysere inntil 930 000 genmarkører per fisk som henger sammen med ønskede og uønskede egenskaper hos laksen.

SNP-chipen har avgjørende betydning for hva man kan oppnå ved å ta i bruk QTLer og genomisk seleksjon, som nå er på full fart inn i profesjonelle avlsprogrammer knyttet til land- og havbruk.

GAIN er det mest avanserte og presist selekterte produktet AquaGen tilbyr. Økt fremgang er testet og målt i forhold til sammenlignbar rogn uten genomisk seleksjon. Egenskapene som rogna får, oppnås ved bruk av en kombinasjon av familie-, QTL- og genomisk seleksjon av stamfisken.

30-40 % færre lus

GAIN er et nytt produkt hvor det benyttes både QTL- og genomisk seleksjon for å øke luseresistensen. I felt er det dokumentert at fisk med en ugunstig QTL for lus hadde et høyere lusetall. Fisk med en kopi av den ugunstige markøren hadde i gjennomsnitt 11 % mer lus enn fisk uten markøren, mens fisk med to kopier hadde i gjennomsnitt 28 % mer lus sammenlignet med fisk uten markøren for lusemottakelighet. GAIN-fisk har to kopier av den gunstige QTLen.

I tillegg er GAIN-fisken genomisk selektert for høy motstandsdyktighet mot lusepåslag. I forsøk er det vist at 18 dager etter lusesmitte hadde gruppene som var selektert for høy motstandsdyktighet henholdsvis 36 % og 32 % færre lus sammenlignet med fisk med lav motstandsdyktighet mot lusepåslag. GAIN-fisken er selektert for høy motstandsdyktighet mot lus.

Høy håndteringstoleranse

AquaGen har funnet en QTL for motstandsdyktighet mot CMS som beskytter mot hjerteskade og gir lavere dødelighet ved CMS-utbrudd. Effekten av QTLen er bekreftet både i feltutbrudd og i kontrollerte smitteforsøk. I feltutbrudd er det registrert rundt 20 % redusert dødelighet. GAIN-fisken har denne QTLen for motstandsdyktighet mot CMS.

AquaGen har utført smittetester med AGD. Resultatene viste at det var store forskjeller både i dødelighet og gjellescore mellom familiene. Det ble avdekket en høy grad av arvelighet for motstandsdyktighet mot AGD både i form av dødelighet og gjellescore. Ved sammenligning av familiebasert- og genomisk seleksjon viste dataene at genomisk seleksjon ga den mest presise og største effekten for motstandsdyktighet mot AGD. GAIN-fisken er selektert for dette.

1-2 måneder kortere tid i sjø

Forbedret tilvekst gjennom avl gir positive effekter på tre hovedområder:

  1. Økt produksjonskapasitet
  2. Økt utnyttelsesgrad/kostnadseffektivitet
  3. Redusert risiko for sykdommer/parasitter

Vekst er en relativt enkel egenskap å avle på. AquaGen har benyttet masse- og familiebasert seleksjon i 45 år med gode resultater. Erfaringer fra andre dyrearter viser imidlertid en betydelig forbedring også på vekst dersom man supplerer med genomisk seleksjon. Siden 2013 har AquaGen benyttet genomisk seleksjon for vekst i sitt avlsarbeid. Resultatene derfra viser at fisken med genomisk seleksjon for vekst hadde 21,5 % høyere vekt i forhold til fisk uten genomisk seleksjon. Dette er foreldrefisk som er benyttet til produksjon av GAIN-rogn for sesongen 2016/2017 – og blir smolt som går i sjøen høsten 2017. Det ekstra tilvekstpotensialet som oppnås tilsvarer 1-2 måneder kortere produksjonstid i sjø, avhengig av hvilken tid på året smoltutsettet skjer. GAIN-fisken har disse egenskapene.

Mer informasjon og dokumentasjon på GEN-innOva® GAIN finnes her: https://aquagen.no/produkter/lakserogn/gen-innova-gain-startmateriale-med-ekstra-fremgang-pa-luseresistens-handteringstoleranse-og-vekst/