Avl på rognkjeks i nytt anlegg

Havbruksnæringen har behov for en robust rognkjeks som også er en effektiv lusespiser. AquaGen er i gang med å avle frem en rognkjeks med betydelig forbedringer på disse viktige egenskapene.

Samarbeidspartnere for utvikling av avlsprogram og avlsanlegg for rognkjeks mellom AquaGen (AG) og Namdal Rensefisk (NRF). Fra venstre: Seniorforsker i AG, Maren Mommens, Forskningssjef i AG, Thomas Moen, Teknisk leder i NRF, Geir Tore Olsen, Forsker i AG, Tim Martin Knutsen, Seniorforsker i AG, Trina Galloway og Produksjonsbiolog i NRF, Nina Iversen. Foto: Ove Magne Ribsskog.

Avl for en mer robust rognkjeks

Selskapet ønsker å ta hele den genetiske verktøykassen i bruk – også de genteknologiske metodene som tidligere har gitt store forbedringer på bl.a. sykdomsresistens hos laks. På denne måten kommer kunnskap og teknologi som er opparbeidet gjennom avlsprogrammene for laks og regnbueørret nå til nytte i avlsarbeidet på rognkjeks. Det er Namdal Rensefisk som skal produsere avlsfisken for dette arbeidet.

Kartlegging av rognkjeksens gener

I et nytt forskningsprosjekt tar AquaGen og samarbeidspartnere mål av seg til å finne gener som styrer viktige egenskaper hos rognkjeksen. For å oppnå dette, må genomet (hele DNA-sekvensen for alle genene på alle kromosomene) til rognkjeksen kartlegges.  Det er samlet inn vevsprøver fra en hannfisk og en hunnfisk som blir benyttet til å sette sammen et referansegenom, hvor gener skal kartlegges og lokaliseres til områder på genomet. Informasjonen vil bli brukt til å utvikle en såkalt SNP-chip som består av et stort antall DNA-markører spredt rundt omkring i rognkjeksens genom. Denne SNP-chipen vil være selve letemotoren i søket etter gener som har betydning for ønskede egenskaper.

Den kjønnsmodne hannfisken/rognkallen (foran) er mindre, men mer fargerik enn den kjønnsmodne hunnfisken/rognkjeksen (bak).

Kobling av egenskaper og gener

Samtidig med dette arbeidet, vil grupper av rognkjeks bli testet for sykdomsresistens og luseappetitt. Ved å kombinere dataene fra disse forsøkene med genetiske data fra SNP-chipen, kan man finne ut om det er ulike genvarianter som dominerer hos robuste, sykdomsresistente rognkjeks med appetitt for lus. Dataene som fremkommer i disse forsøkene vil også være verdifulle for å utvikle bedre vaksiner til rognkjeks. Målet er å bedre rognkjeksens helse og velferd, slik at den blir et enda bedre hjelpemiddel i kampen mot lakselus og at næringen totalt sett blir mer bærekraftig.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom CIGENE, Vaxxinova og AquaGen som er delfinansiert av Norges Forskningsråd og vil foregå i perioden 2017-2019.

Nytt avlsanlegg

Namdal Rensefisk bygger nå i samarbeid med AquaGen et eget anlegg for å drive avl på rognkjeks. Anlegget skal baseres på gjennomstrømningsprinsippet, og får en total pumpekapasitet på 1000 m3 per time av den totale kapasiteten på ca. 4000 m3 hos Namdal Rensefisk. Sjøen, som har en temperatur på 5 – 8 grader, går gjennom et filter på 10 mµ før det UV behandles og går inn i anlegget.

Styring av vannkvalitet og etablering av smittevernsoner

Avdelingene får tre separate ringledninger på innløp, råvann, oksygenert og den siste med oppvarmet sjø, noe som gir fordeler i avlsarbeidet. I tillegg blir det to separate avløp der en gjenvinner energi fra enkeltkar som er over en gitt temperatur.

Selve karavdelingene vil i første omgang bestå av tre soner med egne tilhørende smittesluser:

  • Sone 1, rogninkubasjon, starfôring og påvekstavdeling
  • Sone 2, stamfiskrekrutter og seleksjon
  • Sone 3, stamfisk, modningsstyring og stryking

Namdal Rensefisk og AquaGen har utført prosjekteringen sammen med AkvaGroup/Plastsveis, som igjen blir den store leverandøren av vannbehandling. Mange hundre timer i prosjektering er lagt ned i et komplekst anlegg.

Avlsavdelingen består av teknisk rom for vannbehandling og tre adskilte soner med kar for rognkjeksen.

Store investeringer

Eksisterende bygningsmasse utvides fra 3600m2 til 4500m2 for å huse det nye anlegget, og BS entreprenør bistår med denne oppgaven. Prosjektet har en investeringskostnad på 75 millioner kroner, hvorav nærmere ti millioner kroner blir finansiert gjennom Skattefunnmidler og støtte fra Innovasjon Norge. Dette betyr også at når prosjektet ferdigstilles høsten 2018, så har eierne av Namdal Rensefisk investert nærmere 200 millioner i Flatanger.

Namdal Rensefisk

Anlegget, som åpnet i 2016, eies av Bjørøya, Marine Harvest, MidtNorsk Havbruk, Emilsen fisk, AquaGen og Nova Sea.

Byggeprosessen startet i 2015, og anlegget har i dag i overkant av 1000 m3 påvekstkapasitet fordelt på åtte adskilte soner og med arbeidsplasser for 13 ansatte + en lærling.

Selskapet har i perioden 2016-2017 levert 2 022 612 rognkjeks med en snittvekt på 52,2 gram (2017) til sine eiere og kontraktskunder.

Produksjonen har gått meget bra, og så langt har det ikke vært store produksjonsutfordringer eller sykdom. Tilbakemeldinger fra kunder som har mottatt fisk er veldig positive. Enkelte lokaliteter melder om at rognkjeks er det viktigste forebyggende tiltaket mot lakselus. Det er likevel stor tro på av både avl og vaksine vil gjøre rognkjeksen til et enda viktigere verktøy i kampen mot lus i fremtiden. Samarbeidet og eierskapet med AquaGen vil i så måte være meget viktig og avgjørende.