Avl for luseresistens virker

Nr. 3 / Desember 2017

 

En nylig avsluttet studie viser nær halvering av lusepåslaget ved bruk av andre generasjon genomisk seleksjon for luseresistens. Dette er tredje gang AquaGens avlsstrategi for luseresistens blir verifisert under kontrollerte lusesmitteforsøk av laks, og bekrefter at avl for luseresistens gir en betydelig reduksjon i lusepåslaget.

Kjønnsmoden hunnlus festet til laksens haleparti.

40-55 % færre lus

I det siste lusesmitteforsøket, utført av VESO Vikan i 2017, ble laksesmolt fra andre generasjon genomisk seleksjon testet. To fiskegrupper var genomisk selektert for henholdsvis høy og lav resistens mot lus. I tillegg var det med en uselektert fiskegruppe som fungerte som kontroll. Alle fiskene gikk i samme kar og ble smittet to ganger. Etter første smitte og lusetelling, ble fisken avlust med ferskvann, før den ble smittet og lusetelt igjen.

Ti dager etter første smitte viste resultatene en forskjell i antall lus mellom fisk selektert for høy og lav resistens på 53 %. Tilsvarende etter andre smitte var forskjellen mellom disse gruppene på 55 %. Den høyresistente gruppen hadde henholdsvis 40 % og 45 % færre lus etter første og andre smitte sammenlignet med den uselekterte kontrollgruppen (Figur 1).

Figur 1. Lusetest av 96 grams laksesmolt med ulik grad av luseresistens. To fiskegrupper var genomisk selektert for henholdsvis høy og lav resistens mot lus. I tillegg var det med en uselektert fiskegruppe som fungerte som kontroll. Alle fiskene gikk i samme kar og ble smittet med lus to ganger. Etter første smitte og lusetelling, ble fisken avlust med ferskvann, før den ble smittet og lusetelt igjen. Antall fastsittende lus var registrert ti dager etter smittene.

Øker luseresistensen for hver ny runde med genomisk seleksjon

Seleksjonsmetoden som ble brukt for den høyresistente laksen i dette forsøket er den samme som benyttes for GEN-innOva® GAIN-rogn. Dette produktet ble første gang levert til oppdretterne høsten 2016, og er basert på en kombinasjon av fjerning av lusesamlere (QTL-basert seleksjon) og andre generasjon genomisk seleksjon. På dette tidspunktet hadde AquaGen forsøk som viste at denne fisken ville få et redusert lusepåslag på 30-40 %. Lusetesten fra 2017 bekrefter at vi klarer å reprodusere seleksjonen som planlagt med god margin. Den pågående feltvalidering av GEN-innOva® GAIN-fisk i sjø vil vise hvordan den presterer under ulike oppdrettsforhold.

For hver laksegenerasjon som gjennomgår genomisk seleksjon på nytt, vil luseresistensen øke. Det er registrert en reduksjon i lusepåslag på 20-25 % for hver ny runde med genomiske seleksjon. Dette gir stor optimisme for fremtiden med hensyn til hva som kan oppnås gjennom avl og genetikk.

Først ute med genomisk seleksjon for luseresistens

AquaGen har siden 2010 arbeidet målrettet for å utvikle og ta i bruk moderne avlsteknologi i kampen mot lakselus. Det første gjennombruddet kom i 2014 da det ble identifisert en QTL som fantes hovedsakelig hos laks som var svært mottakelig for lakselus, en såkalt lusesamler-QTL. Ved å fjerne stamfisk som hadde denne QTLen, ble avkommene mindre mottakelig for lus. Denne rogna, kalt QTL-innOva® LICE ble levert til oppdrettsnæringen første gang høsten 2015. Effekten av denne lusesamler-QTLen er også verifisert i flere kommersielle anlegg.

Parallelt med letingen etter QTLer, har vi systematisk testet ut effekten av genomisk seleksjon, som for mange egenskaper gir en mer presis og hurtigere avlsmessig fremgang sammenlignet med tradisjonell familiebasert seleksjon. Den første runden med genomisk seleksjon for luseresistens ble gjennomført i 2013.