Profunda AS i Barstadvik er båndlagt etter mistanke om ILA

Mattilsynet har den 28. desember 2017 sendt melding om båndlegging av anlegget etter mistanke om ILA hos en stamlaks. Anlegget er et landbasert påvekstanlegg for stamfiskproduksjon, basert på gjennomstrømming med sedimentfiltrert borevann. Profunda holder for tiden omkring 19 000 fisk fordelt på tre ulike generasjoner.

Anlegget til Profunda i Barstadvik i Møre og Romsdal.

Første viruspåvisning

Mistanken er basert på et prøveuttak foretatt av Mattilsynet i forbindelse med rutinetilsyn. Tre fisk ble prøvetatt i forbindelse med besøket, og materialet ble sendt til videre analyse hos Veterinærinstituttet. En av fiskene gav positivt utslag mht ILA-virus på PCR analyse, og ved sekvensering viste det seg at det var en virulent variant. Det har ikke vært registrert noen dødelighet i det aktuelle karet med virusmistanke de siste to ukene.

Profunda har produsert laks siden 2010, og på tross av omfattende prøveuttak er det ikke tidligere påvist sykdomsfremkallende virus hos fisk fra anlegget. Det er heller ikke tidligere påvist avirulente ILA-virusvarianter ved anlegget.

Fisk planlagt for stryking i 2018

Profunda har hatt leieproduksjon for ekstern rognprodusent siden 2013, som har benyttet anlegget til å produsere årstidsuavhengig stamfisk av laksestammene SalmoBreed og AquaGen. Det aktuelle virusfunnet er på en fiskegruppe som ble overført til Profunda våren 2016, og er planlagt for stryking sommeren 2018 hos den eksterne rognprodusenten.

Profunda solgt til AquaGen

AquaGen AS kjøpte i mars 2017 aksjene i selskapet som er planlagt fusjonert med AquaGen AS i januar 2018. Det gjennomføres en betydelig oppgradering av anlegget som i fremtiden skal benyttes til produksjon av landbasert stamfisk av AquaGen stamme.

Mattilsynet vil igangsette ytterligere prøveuttak for å avklare situasjonen tidlig i januar 2018.