Ingen ILA ved Profunda

Mattilsynet har opphevet båndleggingen av Profunda i Barstadvik for ILA-mistanke. Dette skjer etter at Veterinærinstituttet har påvist en forurensning i laboratoriet fra andre ILAV-positive prøver som ble analysert samtidig med prøven fra Profunda.

En frisk kjønnsmoden hannlaks.

Falsk positiv som følge av forurensning i laboratoriet

Profunda ble båndlagt av Mattilsynet den 28. desember 2017 basert på et svakt positivt utslag for ILA-virus ved PCR-analyse fra en stamlaks.

Profunda har etter tidspunktet for båndleggingen sendt inn prøver fra både døde- og levende fisk fra ulike kar i perioden 24. november 2017 til 23. januar 2018. Alle har vært negative for ILA-virus. Det har hele tiden vært lav dødelighet og ingen tegn til ILA i den angjeldende fiskegruppen eller i andre fiskegrupper i anlegget.

Etter nærmere undersøkelser, har Veterinærinstituttet konkludert med at det har vært en forurensing fra andre sterkt ILAV-positive prøver som ble analysert samtidig med prøven fra Profunda. Sekvensen av ILA-viruset i de positive prøvene var identisk med ILA-viruset i den falske positive prøven fra Profunda.

Det har vært et godt samarbeid med Mattilsynet og Veterinærinstituttet i oppfølgingen av denne ILA-mistanken. Veterinærinstituttet har gjort en grundig jobb med å gjennomgå prosedyrene for PCR-analyser og sekvenseringer. Etter at feilen ble avdekket i laboratoriet, har Mattilsynet trukket tilbake ILA-mistanken, med umiddelbar virkning. Anlegget kan nå drive som normalt igjen.

Høy biosikkerhet

Ved Profunda er det høy biosikkerhet grunnet bruk av filtrert borevann og god fiskehelseovervåking. Det har aldri vært sykdomsutbrudd eller påvist patogene virus hos laksen siden oppstart av lakseproduksjon i 2010. Anlegget har gjennom en to-årsperiode regelmessig tatt ut prøver til ILA-virusanalyse. Dette er et ledd i arbeidet for å etablere formell EU-godkjent ILA-fri status, som etter planen skal være klar i mai 2018.

Lenke til Mattilsynets og Veterinærinstituttets meldinger om dette:

Avkreftet mistanke om ILA. Opphever restriksjoner på oppdrettsanlegg i Ørsta, Møre og Romsdal

Veterinærinstituttet avkrefter funn av ILA-virus på stamfiskanlegg