Kvalitetsrogn 365 dager i året

Nr. 1 / Juni 2018

 

AquaGen har økt sin produksjonskapasitet og fleksibilitet og kan nå tilby sertifisert lakserogn med avansert genetikk hele året. Dette gjelder også produktkombinasjonen GEN-innOva® GAIN og QTL-innOva® RED, som grunnet kapasitetsmangel ikke kunne dekke etterspørselen i tredje kvartal i 2017.

AquaGen leverer lakserogn 365 dager i året til avtalt kvalitet, kvantitet og tidspunkt.

Store rognbatcher

Den gjennomsnittlige rognbatchen som AquaGen leverer til kunder i Norge er på rundt 2,5 millioner rogn. Vi har imidlertid også kapasitet til å levere store rognbatcher opp mot 6 millioner rogn. Med tilgang på selektert stamfisk fra både sjø- og landbasert oppdrett som blir synkronisert til modning på ulike tidspunkt, kan vi levere store rognbatcher gjennom hele året. Vi har derfor en rognproduksjon som i langt større grad er tilpasset behovene til nye moderne settefiskanlegg (oftest med RAS-teknologi) som allerede er bygget og planlagt bygget. Dette er anlegg med stor kapasitet og god temperaturkontroll hvor forutsigbare rognleveranser hele året er en forutsetning for optimal og kostnadseffektiv produksjon.

Bedre kapasitetsutnyttelse både i settefisk- og matfiskanleggene

Ved å ha flere rogninnlegg og flere smoltutsett, blir kapasiteten både i settefisk- og matfiskanleggene bedre utnyttet. Produksjonen kan økes betraktelig ved å ta inn rogn fem eller seks ganger i året. Hver avdeling i settefiskanlegget må ha muligheten til å utnytte tilgjengelig kapasitet til enhver tid. Når maksimal biomasse er nådd, flyttes fisken til neste avdeling. Dette krever at fisken har høyt vekstpotensial og at fôringen økes tilsvarende.

Eksempel på økt vekst med eksisterende MTB

Tilskudd fra produksjon av storsmolt kan bidra til at eksisterende MTB (maksimal tillatte biomasse) i matfiskanleggene utnyttes bedre. Ved bruk av programvaren «optimering aqua» fra Akva Group kan man estimere slaktet biomasse ved å sammenligne ulike scenarier ved utsett av ulike størrelsesgrupper av smolt. I det følgende eksemplet er tre ulike scenarier med utsett av høstsmolt sammenlignet:

  • Scenario 1: 100 grams smolt sjøsatt i september
  • Scenario 2: Halvt om halvt med 100 grams smolt og 350 grams smolt sjøsatt i august
  • Scenario 3: Halvt om halvt med 100 grams smolt sjøsatt i september og 550 grams smolt sjøsatt i august

Scenariene er basert på utsett av 1,6 millioner smolt totalt på en lokalitet med MTB på 3900 tonn og slaktevekt på 5-6 kg.

Beregningene av de tre scenariene viste at den slaktede biomassen ble økt med henholdsvis 24 % (Scenario 2) og 37 % (Scenario 3) sammenlignet med utsett av kun 100 grams smolt (Scenario 1) (se Figur 1). I scenariene 2 og 3 kommer man raskere opp i maksimal biomasse på lokaliteten, og mer fisk kan slaktes når prisene er gode.

Figur 1. Slaktet biomasse ved tre ulike scenarier basert på utsett av 1,6 millioner høstsmolt på en lokalitet med MTB på 3900 tonn og slaktevekt på 5-6 kg. Beregningene er utført med programvaren «optimering aqua» fra Akva Group.