Fiskehelse

IMG_1069-utsnitt-250x250pxFiskehelse er et prioritert fagområde både i avlsarbeidet og den operative produksjonen av stamfisk og rogn.

For å bedre fiskens helse gjennom avl blir det selekter for såkaldte robuste egenskaper. Dette er egenskaper som økt motstandskraft mot virus- og bakteriesykdommer samt andre helserelaterte faktorer.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke egenskaper som blir målt og overvåket i avlsprogrammet for atlantisk laks og regnbueørret.

Robuste egenskaper
i AquaGens avlsprogram
Atlantisk laks Regnbueørret
Resistens mot ILA  X
Resistens mot IPN  X X
Resisens mot Piscirickettsiose  X
Resistens mot Vintersår  X
Stresstoleranse  X
Hjertevekt,
korrelert for kjønn
 X
Hjertevekt/kroppsvekt  X
Skjelettdeformiteter  X X
Reduserte vaksinebivirkninger,
korrelert for kjønn
 X

For å holde kontroll med vertikalt overførbare sykdommer fra foreldre til avkom og å hindre eggassosiert smitte, blir det utført en omfattende helseovervåking gjennom hele produksjonssyklusen. Spesielt de siste 8 månedene før stryking av stamfisken blir helsekontrollen intensivert ved hyppigere prøveuttak og obduksjon av all død fisk. Det blir rutinemessig foretatt undersøkelser (screening) av stamfisk for å avdekke bærerstatus av BKD-bakterien, IPN-virus, PD-virus og ILA-virus. I helseforebyggingen inngår også desinfeksjon av rogn på ulike stadier for å hindre eggassosiert smitte.

AquaGen har historisk sett hatt høy forskningsaktivitet innen fiskehelse. Vi er initiativtaker og deltager i flere forskningsprosjekter både innen avl og stamfisk-/ rognproduksjon.