AquaGen sender ut informasjon om produkter og ny kunnskap knyttet til avl, genetikk, helse, stamfisk- og rognproduksjon ved utgivelse av AquaGen KUNNSKAPSBREV.

Du kan få tilsendt AquaGen KUNNSKAPSBREV og AquaGen ROGNINFO ved påmelding nederst på denne siden. De siste utgitte numrene av AquaGen KUNNSKAPSBREV er presentert nedenfor og kan leses ved å trykke på lenkene.

Kunnskapsbrevlogo

Stor økning i laksens veksthastighet etter 11 generasjoner med avl

Nr. 1 / Juni 2020
AquaGens laks har blitt avlet for økt veksthastighet siden tidlig på 1970-tallet. I begynnelsen var dette den eneste egenskapen, men senere kom det inn flere egenskaper innen helse og filetkvalitet som gjorde det nødvendig å foreta en vekting mellom egenskapene.

I dag har vi kommet opp i 13 geneasjoner, og ny avlsteknologi gjør det mulig å velge flere egenskaper med høyere presisjon i én og samme stamlaks. Vi har dokumentert at veksthastigheten har økt, men hvor stort har bidraget fra avl vært? Ved generasjon 11 ble det derfor satt opp et forsøk for å dokumentere fremgangen for vekst som utelukkende kunne tilskrives avl.

Nytt avlssenter sikrer bærekraftig utvikling av rognkjeksoppdrett

Nr. 1 / Januar 2019
Samarbeidet om etablering av avlsprogram og bygging av avlsanlegg for rognkjeks startet i 2016. I dag er rognkjeksens gener kartlagt og verdens første avlsanlegg for denne arten åpnet ved Namdal Rensefisk. Dette er viktige milepæler for å kunne produsere en frisk og veltilpasset rognkjeks som kan utføre biologisk avlusning av laks i havbruksnæringen.

Fra 0,1 til 6000 g på 16,5 måneder for regnbueørret

Nr. 3 / November 2016
AquaGen opprettholder satsningen på sitt avlsprogram for regnbueørret, som i 2017 når 16 generasjoner med avl for sjøbasert oppdrett. Dette langsiktige avlsarbeidet har som mål å videreutvikle og forsterke egenskaper som hurtig vekst, sølvblank skinnfarge og en dyp rød filetfarge.

Avl og genetikk gir bærekraftig produksjon av rognkjeks

Nr. 2 / November 2016
Som et ledd i kampen mot lakselus etablerer AquaGen, i samarbeid med Namdal Rensefisk et avlsprogram på rognkjeks. AquaGen har ansvaret for utviklingen av et genetisk forbedret avlsmateriale, mens Namdal Rensefisk skal bidra med produksjon og distribusjon av rognkjeks.

Effektive lusetiltak gjennom avl og genetikk

Nr. 1 / Mai 2016
Kampen mot lakselus kan bare vinnes ved å ta i bruk både forebyggende og behandlende metoder. Avl og genetikk er en av de få metodene som øker fiskens resistens mot lus gjennom hele produksjonssyklusen. Redusert risiko for lusepåslag, robust fisk som bedre tåler håndtering og kortere produksjonstid i sjø er viktige bidrag som oppnås ved bruk av ny avlsteknologi.

DNA-basert sporing for lakseoppdrett

Nr. 1 / Mai 2014
Rømming av oppdrettslaks er en uønsket hendelse som har negative konsekvenser for oppdretterens økonomi og kan føre til genetiske påvirkninger på ville bestander. Med økt fokus på en bærekraftig næring gjennom hele verdikjeden, er innføring av sporingssystemer en viktig del av strategien for å dokumentere opphavet til oppdrettslaks, og samtidig ansvarliggjøre lakseprodusenten.

Dokumentasjon av QTL-innOva IPN/PD i felt

Nr. 2 / August 2013
Sykdommen Pancreas Disease (PD), som forårsakes av Salmonid alphavirus (SAV), har gjennom mange år vært en av de mest tapsbringende sykdommene i norsk lakseoppdrett. Oppdrettsnæringen og myndigheten har gjennomført en rekke struktur- og driftsmessige tiltak med mål å begrense tapene fra sykdommen. I tillegg er det utviklet vaksiner mot PD samt ulike typer spesialfôr.

QTL-rogn gir nedgang i IPN på nasjonalt nivå

Nr. 1 / Juli 2013
Siden introduksjonen av IPN-resistent QTL-rogn i 2009, har det vært en nedgang i registrerte IPN-diagnoser hos laks på 50 % i perioden 2009- 2012. Fra oppdrettsselskaper og nasjonale statistikker rapporteres det om betydelig reduksjon i dødelighet både på 2011- og 2012-generasjonen av laks i norske oppdrettsanlegg. I samme periode har antall QTLrogn levert til norske oppdrettere økt kraftig. Feltundersøkelser støtter opp under at introduksjon av QTLrogn bidrar vesentlig til nedgangen i antall IPN-utbrudd samt at alvorlighetsgraden ved utbrudd er redusert.

Feltresultater av QTL-innOva IPN – fra rogn til slakt

Nr. 1 / 2012
Første generasjon QTL-IPN-fisk fra Aqua Gen er fulgt gjennom hele produksjonssyklusen. Resultatene viser at utbredelse og omfang av IPN både i ferskvann og sjøvann er eliminert eller betydelig redusert i forhold til tidligere generasjoner og referansegrupper uten QTL. Denne positive utviklingen blir bekreftet i den offisielle statistikken over antall registrerte IPN-utbrudd i den norske oppdrettsnæringen. Det er forventet at kombinasjonen av økt frekvens av IPNresistent QTL-fisk, kombinert med redusert smittepress i miljøet ytterligere vil bedre sykdomssituasjonen og redusere svinnet i de kommende årgangene, til det beste for både dyrevelferd og lønnsomhet i oppdrettssektoren.

Vekstprestasjoner til årets stamfisk –foreldre til rogninnlegget 2011/2012

Nr. 1 / 2011
Tilvekst er i tillegg til helse- og robustegenskaper et av de viktigste kriteriene for utvelgelse av stamfisk i Aqua Gens avlsprogram. Stamfisken som er valgt ut til å produsere rogn for levering i kommende sesong, 2011/2012 har dokumentert meget god vekst. Ved å kombinere tradisjonell- og QTL-basert seleksjon, oppnår vi en bedre presisjon og forutsigbarhet i overføring av vekst og helseegenskaper fra foreldre (stamfisk) til avkom (rogn).