Beskyttelse mot CMS – Bedre hjertehelse

Last ned PDF  

Oppdatert dokumentasjon per juli 2015

 

Cardiomyopathy syndrome (CMS), også kalt ”Hjertesprekk” er en hjertesykdom hos laks som er forårsaket av Piscine myocarditis virus (PMCV). CMS oppstår ofte sent i sjøfasen på stor fisk og har blitt et økende problem i norsk oppdrettsnæring siden 2010, med 107 tilfeller registrert i 2014. Bruk av QTL-rogn som er selektert for motstandskraft mot CMS er dokumentert å gi betydelig bedre hjertehelse som bidrar til en mer robust laks.

Genotyper for CMS

Figur 1. Effekt av QTL-innOva® CMS på skader i hjertet etter smittebelastning med PMCV av laks på gjennomsnittlig 2,2 kg. Sum av histopatologisk gradering av skader i hjertet (± standardfeil) ble gjort på 68 fisk for hver genvariant. Fisk med 1 (qQ) eller 2 (QQ) kopier av den gunstige markøren som er inkludert i QTL-innOva® CMS, hadde signifikant mindre skader i hjertet sammenlignet med den ugunstige genvarianten (qq). Undersøkelsen er utført blindet av forskere ved Norges veterinærhøgskole.

Utvikling og resultater av QTL-innOva® CMS

Basert på data og vevsprøver fra et feltutbrudd av CMS i 2008, ble det funnet en svært god korrelasjon mellom virusmengde i hjertet, vevsskade i hjertet og dødelighet. De undersøkte fiskene ble genotypet og det ble funnet en sterk QTL assosiert til virusmengde i hjertet. Effekten av QTL’en er senere blitt testet og bekreftet i både feltutbrudd og kontrollerte smitteforsøk. I et feltutbrudd i 2011 ble det registrert rundt 20 % redusert dødelighet for fisk med CMS-QTL’en og økonomiske beregninger viste at ved en CMS-relatert dødelighet på 1 %, ville kostnaden for CMS-QTL’en være dekket.

I 2012 ble avkom av de CMS-resistente/-mottakelige familiene fra CMS-utbruddet i 2008 smittebelastet med PMCV i laboratoriet. Skader i hjertet ble vurdert ved histopatologi og det var igjen signifikant mindre skader hos fisk som hadde CMS-QTL’en (Figur 1).

Felterfaringer med QTL-innOva® CMS

Høsten 2014 ble det for første gang satt ut 0-årssmolt av QTL-innOva® IPN/PD/CMS og QTL-inn-Ova® IPN/PD på to lokaliteter som tidligere har hatt fisk med CMS-utbrudd. Frem til nå er det ikke registrert CMS på noen fiskegrupper på lokalitetene.

Vekst og dødelighet - CMS

Figur 2. Vekst og dødelighet etter 8,5 måneder i sjø hos laks som har genmarkøren for CMS-resistens (QTL-innOva® IPN/PD/CMS) og laks uten denne genmarkøren (QTL-innOva® IPN/PD). Fiskegruppene kommer fra samme settefiskanlegg, satt ut i september 2014 og går i flere separate merder på to lokaliteter. Det er diagnostisert HSMB på fisk i merd IPN/PD 4 på lokalitet B.

Etter 8,5 måneder i sjø er det på lokalitet A meget god vekst på alle fiskegrupper. På lokalitet B er det en tendens til bedre vekst for fisk av QTL-innOva® IPN/PD/CMS. På begge lokaliteter er det gjennomsnittlig lavere dødelighet for fisk av QTL-innOva® IPN/PD/CMS (Figur 2).

 

Bedre hjertehelse gir mer robust laks

I QTL-innOva®CMS er de mest CMS-mottakelige individene (genotype qq) eliminert fra fiskegruppen.  Dette vil gi en økt smittebarriere mot introduksjon og spredning av PMCV og fisken blir mer robust til å tåle håndtering i forbindelse med driftsoperasjoner som lusebehandling, transport og oppbevaring i ventemerd.

Produkter med CMS-beskyttelse:

AquaGen® Atlantic QTL-innOva® IPN/PD/CMS/RED
AquaGen® Atlantic QTL-innOva® IPN/PD/CMS
AquaGen® Atlantic QTL-innOva® IPN/CMS/RED
AquaGen® Atlantic QTL-innOva® IPN/CMS

Fordeler med QTL-innOva® CMS:

  • Redusert virusmengde i hjertet, mindre hjerteskade og lavere dødelighet under CMS-utbrudd
  • Høyere grad av flokkimmunitet ved eliminering av de mest mottakelige individene
  • Robust fisk som tåler transport og håndtering bedre i siste fase av produksjonen