Beskyttelse mot CMS – Bedre hjertehelse

Last ned PDF  

Oppdatert dokumentasjon per februar 2019

 

Cardiomyopathy syndrome (CMS), også kalt ”Hjertesprekk” er en sykdom hos laks som er forårsaket av Piscine myocarditis virus (PMCV). CMS oppstår ofte sent i sjøfasen på stor fisk og har blitt et økende problem i norsk oppdrettsnæring siden 2010, med minst 100 tilfeller registrert i 2017. Bruk av QTL-rogn som er selektert for økt resistens mot CMS er dokumentert å gi betydelig bedre hjertehelse som bidrar til en mer robust laks.

Genotyper for CMS

Figur 1. Effekt av QTL-innOva® CMS på skader i hjertet etter smittebelastning med PMCV av laks på gjennomsnittlig 2,2 kg. Sum av histopatologisk gradering av skader i hjertet (± standardfeil) ble gjort på 68 fisk for hver genvariant. Fisk med 1 (qQ) eller 2 (QQ) kopier av den gunstige markøren som er inkludert i QTL-innOva® CMS, hadde signifikant mindre skader i hjertet sammenlignet med den ugunstige genvarianten (qq). Undersøkelsen er utført blindet av forskere ved Norges veterinærhøgskole.

Utvikling og resultater av QTL-innOva® CMS

Basert på analyser av vevsprøver fra et feltutbrudd av CMS i 2008, ble det funnet en svært god korrelasjon mellom virusmengde i hjertet, vevsskade i hjertet og dødelighet. De undersøkte fiskene ble genotypet og det ble funnet en sterk QTL (CMS-QTL 1) assosiert til virusmengde i hjertet. Effekten av denne QTLen er senere blitt testet og bekreftet i både feltutbrudd og kontrollerte smitteforsøk. I et feltutbrudd i 2011 ble det registrert rundt 20 % redusert dødelighet for fisk med CMS-QTL 1.

I 2012 ble avkom av de CMS-resistente/-mottakelige familiene fra CMS-utbruddet i 2008 smittebelastet med PMCV i laboratoriet. Skader i hjertet ble vurdert ved histopatologi og det var igjen signifikant mindre skader hos fisk som hadde CMS-QTL 1 (Figur 1). QTL 1 for CMS (genotypene QQ og Qq) ble implementert i rogn levert til oppdrettere fra 2014.

Nye verktøy og forbedret produkt

AquaGen har de siste årene videreutviklet de genetiske leteverktøyene slik at seleksjonen blir mer nøyaktig og forutsigbar. I 2018 ble det gjennomført et nytt smitteforsøk i laboratoriet hvor virusmengde og vevsskade i hjertet ble registrert. CMS-QTL 1 fra 2008 ble igjen bekreftet, og en annen QTL med tilsvarende styrke ble også funnet (QTL 2) (Figur 2).

Figur 2. Effekt av CMS-QTL 1+2 på virusmengde i hjertet etter smittebelastning med PMCV av 1080 laks på gjennomsnittlig 148 gram i 2018. Andelen fisk med høye virusmengder i hjertet er omvendt proporsjonal med andelen gunstige genvarianter (Q). Det ble ikke funnet fisk som kun var bærer av den ugunstige genvarianten (qqqq). Antall gunstige genvarianter, Q i QTL-innOva® CMS er 2-4 (qqQQ-QQQQ).

Bedre hjertehelse gir mer robust laks

I QTL-innOva® CMS er de mest CMS-mottakelige individene (genotype qqqq) eliminert fra fiskegruppen. Dette vil gi en økt smittebarriere mot introduksjon og spredning av PMCV og fisken blir mer robust til å tåle håndtering i forbindelse med driftsoperasjoner som lusebehandling, transport og oppbevaring i ventemerd. Ved å sørge for at begge QTLene inkluderer minst en gunstig genvariant (Q), vil CMS-resistensen bli høyest mulig. Fisken vil da ha genotypene qqQQ, qQQQ og QQQQ.

Produkter med CMS-beskyttelse:

AquaGen® Atlantic QTL-innOva® SHIELD
AquaGen® Atlantic QTL-innOva® GAIN

Fordeler med QTL-innOva® CMS:

  • Redusert virusmengde i hjertet, mindre hjerteskade og lavere dødelighet under CMS-utbrudd
  • Høyere grad av flokkimmunitet ved eliminering av de mest mottakelige individene
  • Robust fisk som tåler transport og håndtering bedre i siste fase av produksjonen