Beskyttelse mot CMS – Bedre hjertehelse

Last ned PDF  Grey-DNA-fish-CMS

Oppdatert dokumentasjon per juli 2015

 

Cardiomyopathy syndrome (CMS), også kalt ”Hjertesprekk” er en hjertesykdom hos laks som er forårsaket av Piscine myocarditis virus (PMCV). CMS oppstår ofte sent i sjøfasen på stor fisk og har blitt et økende problem i norsk oppdrettsnæring siden 2010, med 107 tilfeller registrert i 2014. Bruk av QTL-rogn som er selektert for motstandskraft mot CMS er dokumentert å gi betydelig bedre hjertehelse som bidrar til en mer robust laks.

Utvikling og resultater av QTL-innOva® CMS

Basert på data og vevsprøver fra et feltutbrudd av CMS i 2008, ble det funnet en svært god korrelasjon mellom virusmengde i hjertet, vevsskade i hjertet og dødelighet. De undersøkte fiskene ble genotypet og det ble funnet en sterk QTL assosiert til virusmengde i hjertet. Effekten av QTL’en er senere blitt testet og bekreftet i både feltutbrudd og kontrollerte smitteforsøk. I et feltutbrudd i 2011 ble det registrert rundt 20 % redusert dødelighet for fisk med CMS-QTL’en og økonomiske beregninger viste at ved en CMS-relatert dødelighet på 1 %, ville kostnaden for CMS-QTL’en være dekket.

I 2012 ble avkom av de CMS-resistente/-mottakelige familiene fra CMS-utbruddet i 2008 smittebelastet med PMCV i laboratoriet. Skader i hjertet ble vurdert ved histopatologi og det var igjen signifikant mindre skader hos fisk som hadde CMS-QTL’en (Figur 1).

Genotyper for CMS

Figur 1. Effekt av QTL-innOva® CMS på skader i hjertet etter smittebelastning med PMCV av laks på gjennomsnittlig 2,2 kg. Sum av histopatologisk gradering av skader i hjertet (± standardfeil) ble gjort på 68 fisk for hver genvariant. Fisk med 1 (qQ) eller 2 (QQ) kopier av den gunstige markøren som er inkludert i QTL-innOva® CMS, hadde signifikant mindre skader i hjertet sammenlignet med den ugunstige genvarianten (qq). Undersøkelsen er utført blindet av forskere ved Norges veterinærhøgskole.

 

Felterfaringer med QTL-innOva® CMS

Høsten 2014 ble det for første gang satt ut 0-årssmolt av QTL-innOva® IPN/PD/CMS og QTL-inn-Ova® IPN/PD på to lokaliteter som tidligere har hatt fisk med CMS-utbrudd. Frem til nå er det ikke registrert CMS på noen fiskegrupper på lokalitetene.

Etter 8,5 måneder i sjø er det på lokalitet A meget god vekst på alle fiskegrupper. På lokalitet B er det en tendens til bedre vekst for fisk av QTL-innOva® IPN/PD/CMS. På begge lokaliteter er det gjennomsnittlig lavere dødelighet for fisk av QTL-innOva® IPN/PD/CMS (Figur 2).

Vekst og dødelighet - CMS

Figur 2. Vekst og dødelighet etter 8,5 måneder i sjø hos laks som har genmarkøren for CMS-resistens (QTL-innOva® IPN/PD/CMS) og laks uten denne genmarkøren (QTL-innOva® IPN/PD). Fiskegruppene kommer fra samme settefiskanlegg, satt ut i september 2014 og går i flere separate merder på to lokaliteter. Det er diagnostisert HSMB på fisk i merd IPN/PD 4 på lokalitet B.

 

Bedre hjertehelse gir mer robust laks

I QTL-innOva® CMS er de mest CMS-mottakelige individene (genotype qq) eliminert fra fiskegruppen.  Dette vil gi en økt smittebarriere mot introduksjon og spredning av PMCV og fisken blir mer robust til å tåle håndtering i forbindelse med driftsoperasjoner som lusebehandling, transport og oppbevaring i ventemerd.

Produkter med CMS-beskyttelse:

AquaGen® Atlantic QTL-innOva® IPN/PD/CMS/RED
AquaGen® Atlantic QTL-innOva® IPN/PD/CMS
AquaGen® Atlantic QTL-innOva® IPN/CMS/RED
AquaGen® Atlantic QTL-innOva® IPN/CMS

Fordeler med QTL-innOva® CMS:

  • Redusert virusmengde i hjertet, mindre hjerteskade og lavere dødelighet under CMS-utbrudd
  • Høyere grad av flokkimmunitet ved eliminering av de mest mottakelige individene
  • Robust fisk som tåler transport og håndtering bedre i siste fase av produksjonen