Resistens mot PD

Last ned PDF  

Oppdatert dokumentasjon per februar 2019

 

Sykdommen Pancreas Disease (PD), som forårsakes av Salmonid alphavirus (SAV), har gjennom mange år vært en av de mest tapsbringende sykdommene i norsk lakseoppdrett med 176 registrerte utbrudd i 2017. Basert på effektdata både fra laboratoriet og feltforsøk vil QTL-innOva® IPN/PD være et viktig bidrag i den videre kampen mot PD.

PD_Figur-1_bilde

Figur 1. Innledende effektstudier av QTL-innOva IPN/PD ved bruk av vannbåren smitte. Alle parallelle grupper av yngel som stammer fra foreldre selektert basert på genmarkører assosiert med IPN- og PD-resistens (grå grafer), viser signifikant redusert dødelighet sammenlignet med standard yngelgrupper uten QTL.

Utvikling av QTL-innOva IPN/PD

AquaGen har benyttet smittedata både fra felt og laboratoriet, for å identifisere og dokumentere genmarkører med effekt på PD. Genmarkørene som er identifisert så langt er ikke like klare og sterke som IPN-QTLen, men i kombinasjon vil de kunne gi en betydelig økt PD-resistens hos fisken. Våre analyser viser også at blant de tre sterkeste QTLene som var assosiert med PD-beskyttelse finner vi IPN-QTLen. Basert på funnene fra QTL-søkene og etterfølgende dokumentasjon fra laboratoriesmitte (Figur 1), ble produktet QTL-innOva® IPN/PD lansert i markedet i sesongen 2010/11.

Feltoppfølging – evaluering av effekt

For å kunne evaluere effekten av QTL-innOva® IPN/PD i felt hadde vi fra høst 2011 en tett oppfølging av totalt 19 lokaliteter med nærmere 8 millioner laks. Alle lokalitetene lå i områder som historisk har vært utsatt for høyt smittepress av SAV. Av de totalt 19 forsøkslokalitetene, hadde 15 vært gjennom kliniske PD-utbrudd på lokaliteten tidligere.

 

Resultater fra feltoppfølgingen

PD_Figur-2_bilde

Figur 2. Registrert dødelighet/svinn og antall måneder etter sjøsetting av fisk på lokaliteter som deltar i feltoppfølgingen. Lokalitetene ligger i området fra Rugsund i Bremanger til Hardangerfjorden.

4 av de 19 lokaliteter fikk påvist PD, alle med begrenset PD-spesifikk dødelighet. I tillegg viste oppfølgingen at 11 av anleggene med PD-historikk, ikke fikk påvist PD på utsettet med QTL-innOva® IPN/PD. Dødeligheten i oppfølgingsanleggene var jevnt lav. Det ble registrert mindre enn 5 % akkumulert dødelighet på 13 av de 19 deltagende lokaliteter som hadde hatt fisk i sjøen i mer enn 10 måneder (Figur 2).

Resultater viste at QTL-innOva® IPN/PD gir en dobbelteffekt ved at produktet reduserer en viktig predisponerende faktor for PD (IPN-utbrudd), samt øker evnen til å begrense utviklingen av klinisk sykdom i populasjonen som blir smittet av viruset. Dette vil kunne bidra vesentlig til en forsterket «positiv spiral» med gradvis reduksjon av antall PD-utbrudd/SAV-positive populasjoner som resulterer i en nedbygging av smittepresset i miljøet.

Produkter med PD-resistens:

  • AquaGen® Atlantic QTL-innOva® SHIELD
  • AquaGen® Atlantic GEN-innOva GAIN

Fordeler med QTL-innOva IPN/PD:

  • Beskytter både mot PD og IPN
  • Synergieffekt – økt IPN-beskyttelse gir redusert risiko for PD
  • Felterfaringer viser at forekomst og dødelighet av PD er redusert sammenlignet med tidligere år uten bruk av QTL-innOva IPN/PD