Produktdokumentasjon på regnbueørret

AquaGen foretar innledningsvis en tradisjonell familiebasert seleksjon med informasjon fra over 12 målte egenskaper på stamfisken. Etter at de beste stamfiskkandidatene er valgt ut på dette nivået, blir det tatt prøver for DNA-analyse for å finne genmarkører (QTL) som er assosiert med ulike egenskaper. Denne QTL-seleksjonen er mer presis enn familieseleksjonen og de beste individene fra de beste familiene blir valgt ut i denne finalerunden. Dette kaller vi en dobbeltseleksjon siden stamfisken gjennomgår seleksjon ved to ulike metoder som utfyller og forsterker hverandre.

Se generell produktpresentasjon av AquaGens regnbueørretrogn 2019/2020 her

Tabellen nedenfor gir en oversikt over egenskaper vi har funnet QTLer for, hvilke produkter de inngår i og hvilken dokumentasjon som foreligger for de ulike egenskapene.