Regnbueørretrogn 2017 – Startmateriale med de beste forutsetninger for vekst, overlevelse og filetkvalitet

 Last ned PDF av Regnbueørretrogn 2017 her

Genetisk bakgrunn for regnbueørretrogn 2017

AquaGen foretar flere seleksjoner av stamfisk på ulike nivå før de siste utvalgte får produsere rogn til oppdretterne. Utvelgelsen skjer både på familienivå og på individnivå.

AquaGen leverer regnbueørretrogn som er avlet på siden 1970-tallet. Hvor lenge de ulike egenskapene er blitt avlet på, samt intensiteten i utvelgelsen har stor betydning for den totale fremgangen som dagens produkter representerer.

AquaGen driver et storskala avlsprogram hvor over 12 egenskaper registreres på 200 familier. Det omfattende registreringsprogrammet sikrer god fremgang på ønskede egenskaper samtidig som risikoen for uønskede effekter minimaliseres.

AquaGen har siden 2015 levert rogn ved bruk av en ny og moderne teknologi kalt Markør Assistert Seleksjon. Basert på den nye teknologiplattformen er vi i stand til å velge stamfisk som innehar en spesifikk genetisk markør (QTL) som er nært knyttet til resistens mot virussykdommen IPN. Fra 2017 vil vi også tilby to QTLer for resistens mot bakteriesykdommen som er forårsaket av Flavobacterium psychrophilum.

Egenskaper som selekteres ved bruk av genmarkører vil ikke være i et konkurranseforhold til andre egenskaper. Dette fører til at vi vektlegger egenskapen vekst (tradisjonell seleksjon) i sterkere grad og samtidig får med egenskapene for IPN- og Flavobakterioseresistens i tillegg.

AquaGen har i samarbeid med US Department of Agriculture (USDA) utviklet verdens kraftigste «leteverktøy» for å finne stamfisk med genetikk som gjør dem egnet til å møte de biologiske utfordringene regnbueørretnæringen står ovenfor. Denne såkalte SNP-chipen kan analysere inntil 55 000 genmarkører per fisk som deretter korreleres med ønskede egenskaper. Størrelsen og kvaliteten på SNP-chipen har avgjørende betydning for hva man kan oppnå ved å ta i bruk QTLer og genomisk seleksjon som nå er på full fart inn i de fleste profesjonelle avlsprogrammer knyttet til land- og havbruk.

Ytterligere dokumentasjon på produktene finnes her: Produktdokumentasjon på regnbueørret

innfasing-av-egenskaper-regnbueorret

Figur 1. Hovedegenskapene som det måles, selekteres og holdes kontroll med i avlsprogrammet (avlskjernen) for regn-bueørret er satt opp i forhold til årstall for innfasing og hvilke seleksjonsmetoder som benyttes for de ulike egenskapene.

Biosikkerhet og kvalitetskontroll

Fiskehelseovervåkingen i AquaGen foregår gjennom hele fiskens livssyklus. I de siste 9 månedene før stryking blir overvåkingen intensivert. Dette inkluderer omfattende obduksjon og screening av alle stamfiskbestandene i AquaGen-systemet.

Produksjonen blir kontrollert av både internt- og eksternt fiskehelsepersonell, samt av offentlige- og private instanser. AquaGen er sertifisert i henhold til GLOBAL GAP (matvaresikkerhet, miljøvern, fiskevelferd og helse, sikkerhet og velferd for ansatte), FREEDOM FOOD (dyrevelferd), ISO 9001:2008 (kvalitetesstyring) og Code-EFABAR (god praksis for husdyravl og reproduksjon).

GlobalGAP_logo    FreedomFood_logo     DNV_logo    
 GLOBAL GAP  FREEDOM FOOD  ISO 9001:2008  Code-EFABAR

AquaGen sine produksjonsanlegg i Hemne og Tingvoll ligger i EU-godkjente ILA-frie segmenter (11 og 12). Det har aldri vært påvist ILA i disse segmentene.

AquaGens stamfiskpopulasjoner blir rutinemessig undersøkt for IPN-virus, PD-virus, ILA-virus og BKD-bakterien gjennom hele produksjonsfasen.

Individtesting av foreldre ved stryking kan i tillegg utføres på bestilling.

Relevant helseinformasjon om stamfisk, rogn og yngel blir dokumentert i egen HELSE CV og vedlagt alle leveransene.

Leveringstidspunkt

rognleveranser-i-aret-regnbueorret

Figur 3. Regnbueørretrogn leveres i perioden januar-mai.

AquaGen leverer regnbueørretrogn i 5 måneder fra januar til og med mai. Stamfisken er oppdrettet i sjø.

Bestillingsfrist

Fra og med 2017-sesongen blir produktspekteret i AquaGen utvidet med to nye produkt, tilpasset dagens utfordringer i næringen. Dette stiller store krav til planlegging og logistikk knyttet til testing og seleksjon av stamfisk, samt produksjon og distribusjon av rogn.

Vi produserer rogn etter ordre og det tar minimum 4 uker fra rogna er befruktet til den er klar til utsendelse. For å imøtekomme rognbestillingene i forhold til kvalitet, kvantitet og leveringstidspunkt, oppfordrer vi derfor våre kunder til å foreta bestilling så tidlig som mulig og senest 10 uker før ønsket levering. Avhengig av resultatene fra genotyping av sesongens stamfisk, kan enkelte produkttyper ha begrenset tilgjengelighet.

Hvis det skulle bli behov for rogn/yngel som følge av driftsuhell, sykdom eller manglende kapasitet i eget anlegg, kan AquaGen som oftes avhjelpe med leveranser i slike situasjoner.

Produktoversikt for regnbueørretrogn og yngel 2017

All stamfisk gjennomgår innledningsvis en tradisjonell familiebasert seleksjon basert på informasjon fra over 12 målte egenskaper. Etter at de beste stamfiskkandidatene er valgt ut på dette nivået, hvor vekstegenskapen blir ekstra vektlagt, tas det prøver for DNA-analyse og søk etter genmarkører (QTLer) som er assosiert med ulike egenskaper.
Nedenfor vises en oversikt over produkttypene og hvilke egenskaper de er selektert for både uten bruk av QTL-seleksjon (Ova) og med bruk av QTL-seleksjon (QTL-innOva®). Etter at hovedprodukt er valgt, tilbyr vi også ulike behandlingstyper av stamfisken/rogna.

Produktnavn   -QTL-seleksjon-
IPN FLAVO

AquaGen® Rainbow

Tilleggsbehandlinger av stamfisk og rogn

Etter at rogntype er valgt, kan man velge en eller flere behandlinger av stamfisken/rogna:

sterile-logo AquaGen® Rainbow GREEN STERILE
Trykkbehandling av rogn rett etter befruktning som medfører at fisken blir steril. Denne prosedyren kan utføres på alle rogntyper nevnt over.
all-female-logo AquaGen® Rainbow ALL FEMALE
Melke fra verifisert transformert hunnfisk brukes i stedet for vanlig hannfisk ved befruktning. Avkommet blir kun hunnfisk.
VIRUSTESTING
Individtesting av hunn-og hannfisk for ulike virus kan utføres ved befruktning. Kun virusfri stamfisk blir da benyttet i rognproduksjonen.
YNGEL
Startfôringsklar plommesekkyngel (ca 0,2 gram) og ferdig startfôret yngel (1-5 gram) kan leveres av alle rogntyper nevnt over.